Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.

Datum narození:
22. 8. 1962
Místo narození:
Most
Hlavní pracoviště:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra archivnictví a pomocných věd historických
Vysoká škola:
FF UK, Ústav českých dějin – doktorské studium, 2011
FF UK, Archivnictví a PVH, 1984
Biogram:
V roce 1984 dokončila studium archivnictví na FF UK v Praze.
V roce 1987 získala titul PhDr. v oboru Pomocné vědy historické a archivnictví na FF UK.
V roce 2011 dokončila doktorské studium na Ústavu českých dějin FF UK, disertace na téma „Rekatolizace v městech pražských v době pobělohorské. Nové Město pražské v kontextu procesu katolické konfesionalizace".
V letech 2017–2018 habilitační řízení na UJEP v Ústí nad Labem.
Od roku pracovala jako archivářka SOkA Teplice, později v AHMP, zde od roku 2012 jako vedoucí oddělení historických sbírek a depozit.
Od roku 2005 pracuje jako odborná asistentka na Katedře historie FF UJEP Ústí nad Labem.
Instituce:
AHMP, vedoucí Oddělení historických sbírek a depozit, 1992
Odborné zaměření:
Knižní kultura raného novověku. Urbánní dějiny raného novověku. Dějiny měst pražských v období raného novověku. Chudinství a sociální problematika 19. a 20. století.
Publikace:
Olga FEJTOVÁ, Kniha a knihtisk – médium měšťanské společnosti a prostředek konfesijního boje, in: Pavla Státníková – Olga Fejtová et al., Praha 1580–1680. Místo konfesijních střetů, Praha 2021, s. 99–116;
Olga FEJTOVÁ, Raně novověká knižní kultura ve Slezsku a její středoevropský kontext. Praha–Vratislav – centra evropské knižní kultury, in: Śląska Republika Uczonych / Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec 9, 2020, s. 19–33; 
Olga FEJTOVÁ, Jednota bratrská – nové pohledy na její postavení a roli v městech pražských doby předbělohorské, in: ČČH 117, 2019, s. 7–35; 
Olga FEJTOVÁ, From Mercy and Charity to the System of State and Municipal Care for the Poor in Prague in the Long 19th Century, in: Olga Fejtová – Milan Hlavačka – Václava Horčáková – Veronika Knotková (edd.), Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries, Newcastle upon Tyne 2017, s. 92–121;
Olga FEJTOVÁ, Die Herrschaftselite der Stadt Prag in der Frühen Neuzeit, in: Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (edd.), Krakau–Nürnberg–Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Praha 2016, s. 127–154;
Olga FEJTOVÁ, „A tak ne oni nás, ale my je zpravovati máme!“ Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru, Praha 2014;
Olga FEJTOVÁ, „Já pevně věřím a vyznávám…“ Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské, Praha 2012.