Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Datum narození:
15. 7. 1954
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd
Vysoká škola:
FF UK, Prehistorie–historie, 1978
Biogram:
Václav Matoušek mezi lety 1973–1978 studoval na katedře obecných dějin a pravěku FF UK obory prehistorie–historie.
Studium zakončil diplomovou prací na téma „Počátky únětické kultury v Čechách“.
Titulu PhDr. dosáhl v roce 1985.
Mezi lety 1983–1988 absolvoval studium formou externí aspirantury při ARÚ ČSAV v Praze.
Aspiranturu zakončil disertační prací s názvem „Postmezolitické nálezy z Českého krasu a využívání jeskyní v postmezolitickém vývoji ve střední Evropě“.
V roce 2005 na FF UK úspěšně obhájil habilitační práci „Třebel. Krajina po bitvě“.
V roce 2006 byl jmenován docentem pro obor archeologie.
V roce 2012 byl jmenován profesorem pro obor sociální a kulturní antropologie.
Instituce:
FHS UK, pedagog – vědecký pracovník, 2001–dosud
Odborné zaměření:
Komplexní průzkum bojišť 17. a 18. století. Terénní studium reliktů pálení dřevěného uhlí v novověku. Sociálně historické studium rekreačních aktivit v 19. a 20. století.
Publikace:
Václav MATOUŠEK – Jan WOITSCH, Historické uhlířské plošiny – právem či neprávem opomíjené památky? Zkušenosti ze studia novověkých plošin na Křivoklátsku, v Brdech a Radečské vrchovině, in: AT 31, 2020, s. 42–57;
Václav MATOUŠEK – Pavel HRNČIŘÍK – Zdeněk ŠÁMAL, Rozvadov 1621. Výzkum bojiště třicetileté války, České Budějovice 2018;
Václav MATOUŠEK – Tomáš JANATA – Růžena ZIMOVÁ – Jan CHLÍBEC, Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího, Praha 2018;
Václav MATOUŠEK, Archeologický výzkum bojišť a vojenství raného novověku v českých zemích. Historie, stav poznání, diskuse, in: AH 42, 2017, s. 233–243;
Václav MATOUŠEK – Tomáš JANATA – Jan CHLÍBEC – Roman URBANI – Růžena ZIMOVÁ, Třebel 1647. A Battlefield of the Thrity Year´s War from the Perspective of History, Archeology, Art-history, Geoinformatics, and Ethnology, Praha 2017;
Václav MATOUŠEK – Šárka KOUKALOVÁ – Marcela ŠÁŠINKOVÁ, Letní a celoročně obývané vily a villegiatury v okolí Prahy na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století: příspěvek k proměnám krajiny Čech v procesu modernizace české společnosti, in: HG 40, 2014, s. 19–40;
Václav MATOUŠEK, Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální, Praha 2010.