Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Datum narození:
11. 11. 1979
Místo narození:
Chlumec nad Cidlinou
Hlavní pracoviště:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie
Vysoká škola:
UJEP, Historické vědy, obor: České dějiny (Ph.D.), 2012
UJEP, Učitelství pro SŠ, aprobace: dějepis–zeměpis (Mgr.), 2006
Biogram:
V letech 1994–1998 studoval na gymnáziu v Novém Bydžově.
Mezi léty 2000–2006 absolvoval magisterské studium Učitelství pro střední školy na PF UJEP v Ústí nad Labem.
V letech 2007–2012 vystudoval doktorské studium na FF UJEP v Ústí nad Labem; disertační práce „Stát se měšťanem. Sociální mobilita a migrace do pražských královských měst v první polovině 17. století".
Od roku 2007 pracuje jako odborný asistent na Katedře historie FF UJEP.
Absolvoval stáže na Institut für vergleichende Städtegeschichte an der Universität Münster; Leiden University, Centre for Modern Urban Studies.
Podílí se na řešení řady projektů NAKI.
Instituce:
UJEP, odborný asistent, 2007–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny měst (sociální a hospodářské dějiny, samospráva). Obyvatelstvo v raném novověku (migrace a demografické aspekty). Proměna krajiny. Přírodní hazardy v historické perspektivě. Vývoj osídlení a komunikací.
Publikace:
Jaroslav ŘÍČAN – Vilém ZÁBRANSKÝ et. al., Rozvoj kritického myšlení při výuce dlouhého 16. století, Ústí nad Labem 2021;
Vilém ZÁBRANSKÝ, Krajiny Zahořan, in: Jakub PÁTEK et. al., Zahořany – cesta prostorem a časem, Ústí nad Labem 2020, s. 191–216;
Vilém ZÁBRANSKÝ – Pavel RAŠKA, Die Wege und Städte in Nordböhmen in der frühen Neuzeit und Möglichkeiten ihrer Erforschung, in: Martin Holý – Michaela Hrubá – Tomáš Sterneck (edd.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation (= Geschichte. Forschung und Wissenschaft, Band 57), Berlin 2019, s. 85–96;
Vilém ZÁBRANSKÝ, Koupil sobě místo jarmarečný. Topografie litoměřických výročních trhů v 17. století, in: Documenta pragensia Supplementa VII, 2017, s. 347–360;
Pavel RAŠKA – Vilém ZÁBRANSKÝ – Jakub DUBIŠAR, The role of historical archives in the assessment, management and valorization of cultural landscapes: Using Documentary Data to Reconstruct Social Responses and Local-Based Adaptation Strategies to Landslide and Flood Hazards in N Czechia, in: Engineering Geology for Society and Territory, Berlin 2015, s. 443–446;
Vilém ZÁBRANSKÝ, Migrace měšťanů do měst pražských v kontextu třicetileté války. Sociální aspekty a radní praxe, in: TH 16, 2015, s. 135–151;
Vilém ZÁBRANSKÝ, Rolls of Freemen – a quality of quantity. Research issue of urban migration and archival sources on example of Prague in pre-statistical period, in: Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions. V. Abitare, amministrare e misurare la città, Catania 2014, s. 1509–1514.