Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.

Místo narození:
Klatovy
Hlavní pracoviště:
Národní archiv České republiky
Vysoká škola:
FEL ČVUT, Radioelektronika, 2008
FF UK, Hospodářské a sociální dějiny, 2006
FF UK, Archivnictví – Pomocné vědy historické, 2001
FF UK, Filosofie–Historie, 1999
Biogram:
V Archivu Národního muzea se zabýval fondy rodiny Palacký–Rieger–Bráf.
V Národním archivu vedl oddělení fondů z 19. století a navázal úzkou spolupráci s kolegy z Rakouského státního archivu.
Zabýval se digitalizací a statistickým zpracováním policejních přihlášek.
Po absolvování ČVUT posunul těžiště svého zájmu k digitálním dokumentům a jejich dlouhodobému uchování.
Předsedá metodickému sdružení Moped (Metodická platforma elektronický dokument), podílí se na aktivitách v mezinárodních digitálních komunitách (AUDS, DLM Forum).
Externě vyučuje na FF UK digitální archivnictví.
Instituce:
NA, vedoucí Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů, 2014–2022
NA, vedoucí Oddělení fondů státní správy a samosprávy z let 1848–1918, 2004–2014
Archiv NM, archivář, 1998–2004
Odborné zaměření:
Česká společnost v 2. pol. 19. století. Rodina F. L. Riegra. Digitalizace historických pramenů. Problematika digital born archiválií a jejich dlouhodobé uchování.
Publikace:
Milan VOJÁČEK a kol. (ed.), Marie Červinková-Riegrová: Zápisky III (1887–1889), Praha 2022;
Milan VOJÁČEK, Der Stand und die Perspektiven der digitalen Archivierung in der Tschechischen Republik, in: Karolína Šimůnková – Milan Vojáček (edd.), 23. Tagung des Arbeitskreises Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen, Praha 2020, s. 16–20;
Milan VOJÁČEK, Virtuální archiválie aneb co naznačila karanténa Covid-19, in: 70, 2020, s. 172–178;
Milan VOJÁČEK – Miroslav KUNT, Stav a perspektivy digitálního archivnictví v ČR, in: Paginae historiae 27, 2019, s. 758–771;
Milan VOJÁČEK – Pavla LUTOVSKÁ – Pavel KOBLASA, Bachova kartotéka. Databáze obyvatel pražské aglomerace z let 1850–1914, Praha 2016;
Milan VOJÁČEK, Zápisky Matky chudých a policejní evidence, in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Martina Maříková – Jiří Pešek (edd.), „Chudé budete mít mezi sebou stále…“ Od charity k sociální politice ve městech 18. – 20. století, Praha 2015, s. 239–250;
Jaroslav ŠULC – Milan VOJÁČEK, Nizozemský záchranný program Metamorfoze a řízení kvality při digitální konverzi dokumentů historické a kulturní hodnoty, in: 64, 2014, s. 117–144;
Milan VOJÁČEK – Jan KAHUDA, Archivquellen zum Weltkrieg 1914–1918 im Nationalarchiv Prag – Übersicht der wichtigsten Bestände und Teilbestände, in: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 57, 2014, s. 33–52;
Milan VOJÁČEK (ed.), Na velkostatku F. L. Riegra, vůdce národa. Edice Pamětní knihy Malče, Praha 2014;
Eva DRAŠAROVÁ a kol., Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka, Praha 2013;
Jan KAHUDA – Milan VOJÁČEK, Dědictví archivní rozluky. Stopou Karla Kazbundy?, in: Jan Kahuda – Milan Vojáček (edd.), Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo, referáty z vědecké konference konané ve dnech 19. – 20. dubna 2013 v Jičíně, Semily 2013, s. 244–263;
Milan VOJÁČEK, František Ladislav Rieger a velkostatek Maleč. Ekonomické zázemí politické činnosti vůdce národa, Praha 2013;
Milan VOJÁČEK a kol. (ed.), Marie Červinková-Riegrová: Zápisky II (1885–1886), Praha 2013.