Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Marie Buňatová, Dr. Phil.

Datum narození:
31. 12. 1970
Místo narození:
Pelhřimov
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
Universität Wien, Institut für Geschichte, Historie (Dr. Phil.), 2009
FF UK, Historie (Mgr.), 1997
Biogram:
Vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze (1989).
Vystudovala historii na FF Univerzity Karlovy (Mgr., 1997) a doktorské studium historie na Institutu für Geschichte Vídeňské univerzity (Dr. Phil., 2009).
Pracovala jako historička a později vedoucí Dokumentačního centra moravského židovství při Regionálním muzeu v Mikulově a ředitelka Národního zemědělského muzea v Praze.
V letech 2016–2018 působila na Ústavu historických věd FF UPa.
Od roku 2019 je vědeckou pracovnicí oddělení dějin raného novověku HIÚ AV ČR.
Vyučuje na ÚSD FF UK.
Instituce:
HIÚ AV ČR, Oddělení dějin raného novověku, vědecká pracovnice, 2019–dosud
UFF UPa, Ústav historických věd, vědecká pracovnice, 2016–2018
Odborné zaměření:
Hospodářské dějiny. Obchod v raném novověku (zejména zahraniční obchod a finančnictví v předbělohorském období). Dějiny Židů v českých zemích a střední Evropě (migrace, hospodářské, sociální a kulturní dějiny).
Publikace:
Marie BUŇATOVÁ, Credit and finance in Rudolphine Prague, in: Pavla Slavíčková (ed.), A History of the Credit Market in Central Europe: The Middle Ages and Early Modern Period, Routledge 2021, s. 142–152;
Marie BUŇATOVÁ, Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1550–1620), Praha 2020;
Marie BUŇATOVÁ, Trade contacts between Prague Jews and Northern Italy and their engagement in the Italian commodity trade in the 16th and early 17th centuries, in: JB 54, 2019, s. 5–30;
Marie BUŇATOVÁ, Úvěr a finance v obchodní praxi. Evropa – české země – Praha: směry a perspektivy výzkumu, in: ČČH 118, 2018, s. 787–821;
Marie BUŇATOVÁ, Die wirtschaftlichen Beziehungen Prager Juden zum Adels in den böhmischen Ländern an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, in: Sigrid Hirbodian – Torben Strezt (edd.), Juden und ländliche Gesellschaft in Europa zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit (15. – 17. Jahrhundert). Kontinuität und Krise, Inklusion und Exklusion in einer Zeit des Übergangs, Wiesbaden 2016, s. 33–49;
Marie BUŇATOVÁ, Commercial Relations between the Jews of Prague and Krakow in the Period before the Battle of White Mountain, in: JB 47, 2012, s. 5–33;
Marie BUŇATOVÁ, Die Prager Juden in der Zeit vor der Schlacht am Weiβen Berg. Handel und Wirtschaftsgebaren der Prager Juden im Spiegel des Liber albus Judeorum 1577–1601, Kiel 2011 (2. přeprac. vydání Kiel 2016).