Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

Datum narození:
2. 12. 1946
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF ZČU), Katedra historických věd
Vysoká škola:
FF UK, Historie–anglistika, 1970
Biogram:
Vystudoval FF UK (historie – angličtina).
Po promoci zůstal v Praze jako interní vědecký aspirant Historického ústavu ČSAV, odtud byl roku 1976 donucen odejít pro odmítnutí vstupu do KSČ.
Poté byl přijat na katedru historie FP ZČU v Plzni, kde se od té doby již tři desetiletí podílí svými přednáškami o starších světových dějinách na přípravě budoucích učitelů dějepisu.
Doktorát získal na FF UK roku 1971 za rigorózní práci „Komenský a anglická revoluce", titul docent získal roku 1985 a roku 1993 jej potvrdil habilitací na FF UK v Praze (práce „Jan Amos Komenský").
Profesuru získal roku 1998.
Hostoval a přednášel na mnoha zahraničních univerzitách.
Instituce:
KHI PdF ZČU, profesor, 1976–dosud
Odborné zaměření:
Raný novověk se zaměřením na dějiny reformace 16.–17. století, komeniologii, anglický republikanismus. Komparativní obecné a kulturní dějiny evropských civilizací do 18. století (didaktiká aplikace).
Publikace:
Jan KUMPERA, Čech Comenius. Utopistický vizionář, či průkopník evropské integrace?, in: Jan Hábl (ed.), Utopismus nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských, Hradec Králové 2020, s. 23–33;
Jan KUMPERA, „Hrdá Plzeň vzata mocně od Mansfelda reka…“. Básnická propaganda dočasných vítězů po dobytí Plzně 21. listopadu 1618, in: BOH, 2019, s. 246–262;
Jan KUMPERA, Selected Writings of Comenius. Vybrané spisy Komenského, in: Ivan Ryčovský (ed.), Komenský known and unknown. Komenský známý neznámý, Uherský Brod 2018, s. 114–143;
Jan Amos KOMENSKÝ – Jan KUMPERA – Josef HENDRICH, Komenského vlastní životopis: autobiografie Komenského pro období 1628–1658: zachycená ve spisu Pokračování v bratrském napomínání S. Maresia o mírnění horlivosti láskou... k vydání s úpravou překladu J. Hendricha připravil, předmluvou a poznámkami, chronologickým přehledem a bibliografickým výběrem opatřil Jan Kumpera, Petrovice 2017;
Jan KUMPERA, Dějiny Jednoty bratrské od jejího vzniku do smrti J. A. Komenského, in: Evald Rucký (ed.), 555 let Jednoty bratrské v datech. 1457–2012, Liberec 2015, s. 15–57;
Jan KUMPERA, Bible a Komenský, in: Jiří Mitáček (ed.), Za Kralickou do Kralic, aneb 400. výročí Bible kralické, Brno 2013, s. 121–125.