Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Tomáš Korbel, Ph.D.

Datum narození:
13. 6. 1990
Místo narození:
Trutnov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd
Vysoká škola:
FHS UK, Evropské soudobé kulturní dějiny, 2020
FHS UK, Historická sociologie, 2015
Biogram:
Po dokončení studia na FHS UK v oboru historická sociologie v roce 2015 pokračoval tamtéž ve studiu v oboru evropské soudobé kulturní dějiny.
Od roku 2018 tamtéž vyučuje kurzy „Paměť a krajina" a „České elity a národ v historické perspektivě" při katedře historických věd.
Aktivně se zúčastnil řady odborných konferencí v ČR i v zahraničí.
Rovněž aktivně využívá možnosti zahraničních stáží (např. program DAAD (v Bayerisches Staatsarchiv).
Od roku 2021 je držitelem Ceny Josefa Hlávky.
Instituce:
HIÚ AV ČR, externí pracovník, 2020–dosud
FHS UK, Katedra historických věd, externí pracovník, 2018–2021
Odborné zaměření:
Dějiny památkové péče a cestovního ruchu. Česko-německé elity a proměna jejich profesního a společenského postavení v 19. a 20. století ve středoevropském kontextu. Utváření míst paměti. Formování kulturní krajiny v procesu modernizace.
Publikace:
Tomáš KORBEL, Profesní a společenský vzestup českých architektů v 19. století, Praha 2021;
Tomáš KORBEL, Střet tradice a modernity: Vznik a zánik místa paměti na příkladu jeskyně a kostela sv. Prokopa v Prokopském údolí v Praze, in: HG 47, 2021, s. 53–94;
Tomáš KORBEL, Profesionalizace českých architektů a stavitelů v 19. století na příkladu generace Josefa Hlávky, in: LM 22, 2020, s. 295–322;
Tomáš KORBEL, Rozhledna na hoře Žalý: „česká bašta“ v Krkonoších, in: Krkonoše-Podkrkonoší 24, 2020, s. 91–109;
Tomáš KORBEL, Prameny historické geografie jako zdroj pro výzkum lokálních míst paměti na příkladu hory Heidelberg / Žalý v Krkonoších, in: HG 45, 2019, s. 293–322;
Tomáš KORBEL, Šlechtický aktér v procesu vzniku moderní národní identity. Proměny úlohy šlechty v rámci tvořící se národní společnosti v Čechách v 19. století na příkladu rodu Harrachů, in: Nicolas Maslowski – Bohuslav Šalanda (edd.), Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie?, Praha 2017, s. 59–78;
Tomáš KORBEL, Výuka architektů a stavitelů na pražské polytechnice v první polovině 19. století, in: HD 31, 2017, s. 1–34.