Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Michaela Žáková, Ph.D.

Datum narození:
27. 8. 1988
Místo narození:
Kadaň
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
UK, Historie / Obecné dějiny (Ph.D.), 2019
UK, Historie (Mgr.), 2013
UK, Historie (Bc.), 2011
Biogram:
Po absolvování gymnázia Kadaň vystudovala historii na FF UK.
Roku 2019 obhájila dizertační práci na téma „Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě".
Profesně působila jako výzkumná pracovnice v NTM, od roku 2020 pracuje jako postdoktorandka v Oddělení dějin 19. století na HIÚ AV ČR.
Instituce:
HIÚ AV ČR, postdoktorandka, 2020–dosud
NTM, výzkumná a vývojová pracovnice, 2015–2019 (2016–2018 mateřská a rodičovská dovolená)
Odborné zaměření:
Dějiny každodennosti v „dlouhém" 19. století. Dějiny šlechtických elit, genderu a filantropie. Dámský automobilismus v první polovině 20. století.
Publikace:
Michaela ŽÁKOVÁ, Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě, Praha 2021;
Michaela ŽÁKOVÁ, "(...) a tak Její Veličenstvo nejmilostivěji nařizuje, aby byl také tento nešvar odstraněn". Císařovna Marie Terezie jako patronka Tereziánského ústavu šlechtičen v Praze, in: FHB 35, 2020, s. 109–141;
Michaela ŽÁKOVÁ, Elegance za volantem? Fenomén dámské automobilistické módy na počátku 20. století, in: Bohuslav Šalanda – Jan Štemberk a kol., České století motorismu I. Kulturní roviny českého motorismu, Praha 2019, s. 18–34;
Michaela ŽÁKOVÁ, The Theresian Foundation for Noblewomen at Prague Castle: the Institution, its Female Members and Aristocratic Philanthropy, in: Jiří Brňovják – Jan Županič (edd.), Changes of the Noble Society: Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century, Praha 2018, s. 189–200;
Michaela ŽÁKOVÁ, K úloze a významu filantropie ve šlechtickém prostředí. Nadace pro šlechtičny v habsburské monarchii, in: ČNM řada historická 186, 2017, s. 7–28;
Michaela ŽÁKOVÁ, Die "Causa" Wölfling. Studie zu einem Rechtsfall im Hause Habsburg-Lothringen, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 124, 2016, s. 104–131;
Michaela ŽÁKOVÁ, Normy habsburského domu a jejich porušování, in: PagH 22, 2014, s. 85–103.