Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jan Boukal, Ph.D.

Datum narození:
28. 1. 1991
Místo narození:
Sokolov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Vysoká škola:
UK, České dějiny (Ph.D.), 2022
UK, Historie – České dějiny v evropském kontextu (Mgr.), 2015
UK, Historie (Bc.), 2013
Biogram:
V letech 2006–2010 studoval na Gymnáziu Sokolov.
V roce 2016 dokončil kurz CŽV Učitelství pro střední školy na UK a v roce 2019 kurz Škola muzejní propedeutiky.
Mezi roky 2016–2018 působil jako externí spolupracovník Institutu umění – Divadelního ústavu (projekt Cesta k divadlu).
Instituce:
ÚDAUK, archivář, 2022–dosud
Muzeum Říčany, historik, 2018–2022
Odborné zaměření:
Šlechta (především tzv. válečnické aristokracie) v pozdním středověku. Vztahy šlechty a měst. Regionální dějiny severozápadních Čech. Středověké prameny osobní povahy. Kastelologie. Dějiny sbírkotvorných institucí.
Publikace:
Jan BOUKAL, Ledečtí z Říčan a jejich příbuzní v Čáslavském kraji v pozdním středověku, in: Havlíčkobrodsko: sborník příspěvků o historii regionu 35, 2021, s. 9–27;
Jan BOUKAL, Vztahy města Cheb a české šlechty v pozdním středověku: Konflikty, kooperace a komunikace, in: HOP 12, 2020, s. 61–68; 
Jan BOUKAL, Hospodářská instrukce jako pramen poznání života na hradech na prahu raného novověku. (Na příkladu instrukce pro křivoklátského hejtmana Albrechta z Vřesovic z roku 1528), in: CB 17, 2017, s. 155–171; 
Jan BOUKAL, Rytíři z Vřesovic ve válkách. Příspěvek k dějinám válečnické aristokracie, in: Jaroslav Havrlant – Jan Mareš – Jiří Matyáš – Martin Vostřel (edd.), Poohří 7. Smrt, války a katastrofy: sborník z konference konané v Kadani ve dnech 12. – 13. 10. 2017, s. 38–46; 
Jan BOUKAL, Jakoubek z Vřesovic († 1462). Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami, České Budějovice 2016; 
Jan BOUKAL, „Ten lid pěší z královských měst vedl a při nich v pavézách zavřev se, od Turkův zabit s jinými.“ Podkomoří Jakub Kyšperský z Vřesovic na Valči († 1526), in: Sborník muzea Karlovarského kraje 24, 2016, s. 45–58.