Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Marek Brčák, Ph.D.

Datum narození:
29. 3. 1988
Místo narození:
Písek
Hlavní pracoviště:
Ústav dějin univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny (Ph.D.), 2019
FF UK, České dějiny (PhDr.), 2014
FF UK, Historie (Mgr.), 2013
Biogram:
Je absolventem Ústavu českých dějin FF UK, kde v roce 2019 obhájil disertační práci: „Kapucínský řád a jeho působení v Čechách a na Moravě (1673–1783)" (vedoucí práce Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.)
Od roku 2017 je vědeckým pracovníkem na Ústavu dějin UK.
Od roku 2020 je externím vyučujícím na ÚČD FF UK.
Je členem redakční rady časopisu Studia Capuccinorum Boziniensia.
Instituce:
ÚDAUK, vědecký pracovník, 2017–dosud
Odborné zaměření:
České církevní dějiny raného novověku. Řeholní řády. Kapucíni. Dějiny vzdělanosti. Historie Univerzity Karlovy.
Publikace:
Marek BRČÁK – Jiří WOLF (edd.), Pax et Bonum, Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku, Praha 2020;
Marek BRČÁK, Kapuziner und Stadt. Die Wirkung des Kapuzinerordens in böhmischen und mährischen Städten in der zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Jiří Havlík – Jarmila Hlaváčková – Karl Kollerman (edd.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter (= Monastica Historia IV), Praha – St. Pölten 2019, s. 213–245;
Marek BRČÁK – Roman ELNER, Vzdělávání farmaceutů na pražských univerzitách v letech 1804–1953 pohledem studijních předpisů, in: AUC–HUCP 58, 2018, s. 59–67;
Marek BRČÁK – Dalibor DOBIÁŠ – Michal DRAGOUN – Martina JAMBOROVÁ – Matěj MĚŘIČKA – Kateřina VOLEKOVÁ (edd.), Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A, Praha 2014.