Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. David Radek, Ph.D.

Místo narození:
Opava
Hlavní pracoviště:
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Pracoviště:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd
Vysoká škola:
SLU, Historie se zaměřením na české a slovenské dějiny, 2017
Biogram:
Na SLU v Opavě vystudoval historii. 
Od roku 2018 pracuje jako odborný asistent v Ústavu historických věd SLU.
Od roku 2019 je vědeckým tajemníkem Ústavu historických věd SLU.
Od roku 2019 je výkonným redaktorem časopisu Acta Historica Universitatis Silesiane Opaviensis.
Instituce:
SLU, odborný asistent, 2018–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny Slezska v pozdním středověku. Dějiny opavského knížectví. Historiografie.
Publikace:
David RADEK, Kdo byl Bolek Opavský? Několik poznámek k tzv. Výpovědi krále Jana, in: MHB 23, 2021, s. 115–127;
David RADEK, Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie, in: Martin Nodl – Piotr Węcowski (edd.), Marxismus a medievistika: společné osudy?, Praha 2020, s. 205–227;
David RADEK, Neznámá epizoda ze života Bolka IV. Opolského. K interpretaci listiny Alberta ze Šternberka z roku 1392, in: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 75, 2020, s. 33–46;
David RADEK, Vytváření kacíře. Případ Bolka V. Opolského, in: Średniowiecze Polskie i Powszechne 16, 2020, s. 121–141;
David RADEK, Bolek V. Opolský (okolo 1400–†1460). Život a legenda, Opava 2018;
David RADEK, Rokytnické panství 1487–1627, in: Hana Ferencová (ed.), Rokytnice v Orlických horách 1318–2018, Rokytnice v Orlických horách 2018, s. 137–155;
David RADEK, Vratislavský měšťan Heinz Dompnig (†1490) a symbolická komunikace na sklonku středověku, in: Martin Čapský a kol., Komunikace ve středověkých městech, Opava 2014, s. 123–137.