Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Datum narození:
16. 9. 1978
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Pracoviště:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd
Vysoká škola:
SLU, Historie se zaměřením na české a československé dějiny (doc.), 2019
SLU, Historie se zaměřením na české a československé dějiny (Ph.D.), 2008
SLU, Historie a muzeologie (Mgr.), 2004
Biogram:
Vystudoval historii na SLU v Opavě, kde v současnosti působí jako docent.
Současně pracuje v ZAO.
Je členem či spolupracovníkem řady výzkumných center a odborných společností: Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku (HIÚ AV ČR), Zespół do Badań nad Dworami i Elitami Władzy (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Centrum medievistických studií (Filozofický ústav AV ČR a UK), Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy 1000–1800 (SLU).
Je členem redakčních rad periodik (Slezský sborník, Średniowiecze Polskie i Powszechne) a institucí (NPÚ, ÚOP v Ostravě).
Instituce:
FPF SLU, Ústav historických věd, historik, docent, 2015–dosud
SZM, výzkumný a vývojový pracovník, 2009–2017
ZAO, archivář, odborný rada, 2008–dosud
Odborné zaměření:
Politické, kulturní a sociální dějiny pozdního středověku a počátků raného novověku (14. – 17. století). Zaměření na dějiny českých zemí, Polska a Uher. Ediční zpřístupňování pozdně středověkých a raně novověkých historických pramenů (zejména diplomatického a účetního charakteru).
Publikace:
Petr KOZÁK, Dvořané neuherského původu na stránkách knih účtů dvora krále Vladislava II. z let 1494–1495: Příspěvek k fungování uhersko-české personální unie v době jagellonské, in: HČ 69, 2021, s. 193–222;
Petr KOZÁK, Income and expenditures of the Hungarian Royal Chamber during the first ruling years of King Vladislaus Jagiellon: analysis of an accounting register from the years 1494–1495, in: Pavla Slavíčková, (ed.), A History of the Credit Market in Central Europe. The Middle Ages and Early Modern Period, London – New York 2020, s. 42–51;
Petr KOZÁK, Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494–1495), Praha 2019;
Petr KOZÁK, Za obzorem národního paradigmatu: Dvory jagellonských monarchů přelomu 15. a 16 století ve vzájemných vztazích (prolegomena výzkumu), in: MHB 21, 2018, s. 91–108;
Petr KOZÁK, Červená kniha Opavského knížectví. Edice registra komunikace opavských stavů z let 1614–1618 ve věci jejich sporu s Karlem z Lichtenštejna, Opava 2015;
Petr KOZÁK, Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507: Kritická edice pramene. Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha 2014;
Petr KOZÁK, Zemská hotovost Opavského knížectví z roku 1608, Opava 2010.