Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.

Datum narození:
27. 4. 1985
Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
UK, Historické vědy, 2014
Biogram:
Vystudoval obor historie na FF UK v Praze a nyní působí jako vědecký pracovník HIÚ AV ČR (oddělení dějin 19. století).
Absolvoval stáže na Universität Wien.
Je členem Společnosti pro výzkum dějin vojenství, Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, Asociace pro didaktiku dějepisu a správcem Databáze dějin všedního dne.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecký pracovník, 2015–dosud
MUA AV ČR, asistent, 2010–2015
Odborné zaměření:
Dějiny vojenství. Dějiny každodennosti. Paměťové studie (místa paměti, pomníková kultura, kolektivní identity, festivity) v období 19. století a 1. poloviny 20. století v českých zemích.
Publikace:
Vojtěch KESSLER – David SMRČEK, Děti křtěné Dunajem. České vzpomínky na meziválečnou Vídeň, Praha 2022;
Václav HORČIČKA – Jan NĚMEČEK – Marija WAKOUNIG – Vojtěch KESSLER – Jaroslav VALKOUN (edd.), The Frustrated Peace? The Political, Social and Economic Impact of the Versailles Treaty, Wien 2021;
Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK, Tváře války. Velká válka 1914–1918 očima českých účastníků, Praha 2020;
Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK – Vojtěch KESSLER – Miroslav MICHELA (edd.), Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Praha 2018;
Vojtěch KESSLER, Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků, Praha 2017;
Vojtěch KESSLER (ed.), MASARYK, T. G., Nová Evropa. Stanovisko slovanské, Praha 2016;
Vojtěch KESSLER – Michal PEHR – Richard VAŠEK (edd.), Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů III/1, 2, Praha 2015;
Vojtěch KESSLER, Chlumecké bojiště z roku 1813 – pomníky, na které se nezapomíná, in: Milan Hlavačka – Antoine Marés – Magdaléna Pokorná (edd.), Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Praha 2011, s. 323–331.