Lexikon historiků a historiček 2022

doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Datum narození:
20. 11. 1974
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra právních dějin
Vysoká škola:
PF UK, Katedra právních dějin, Teorie práva, právní filozofie a historie (Ph.D.), 2003
PF UK, Katedra právních dějin, Právo (Mgr.), 1999
Biogram:
Vystudoval právo na PF UK, pokračoval v doktorském studiu právních dějin.
V roce 2018 získal v oboru právních dějin též habilitaci.
Samostatný řešitel dvou projektů GAČR, týkajících se inkolátu a Frýdlantska.
Externí spolupracovník v několika dalších projektech.
Člen redakční rady Slezského sborníku a Encyklopedie českých právních dějin.
Instituce:
PF UK, Katedra právních dějin, docent, 2006–dosud
FPR ZČU, Katedra právních dějin, akademický pracovník, 2004–2010
VŠFS, odborný asistent; docent, 2002–dosud
Odborné zaměření:
Starší české právní dějiny. Raný novověk. Šlechta. Zemské právo. Frýdlantské vévodství. Genealogie.
Publikace:
Marek STARÝ, Opavští Přemyslovci (Genealogie posledních generací českého královského rodu), Opava 2021; 
Marek STARÝ, Agent, který se neprostřílel… a ti ostatní. Příspěvek k dějinám třetího odboje a politických procesů, Praha 2020;
Marek STARÝ, Kupní smlouvy k lenním statkům frýdlantského knížectví (vévodství), in: PHS 50, 2020, s. 35–91;
Marek STARÝ, Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské, Praha 2018; 
Marek STARÝ, Royal and Imperial Charters and the Acquisition of Bohemian Lordship (Herrenstand) in the Period before the Battle of White Mountain, in: Jiří Brňovják – Jan Županič (edd.), Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century, Ostrava–Praha 2018, s. 19–35; 
Marek STARÝ, České právní knihy v právní kultuře českého středověku a raného novověku, in: Martin Nodl – Piotr Węcowski (edd.), Právní kultura středověku. Colloquia mediaevalia Pragensia 17, Praha 2016, s. 105–126;
Marek STARÝ, Přední klenot zemský. Větší zemský soud království českého v době rudolfínské, Praha 2014.