Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Roman Baron, Ph.D.

Datum narození:
2. 9. 1970
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
SLU, Doc., 2021
Opolská univerzita, Historie (Ph.D.), 2001
Jagellonská univerzita, Historie (Mgr.), 1993
Biogram:
Je vědeckým pracovníkem HIÚ AV ČR (Oddělení dějin 19. století).
Pedagogicky působí v Ústavu slavistiky FF MU v Brně.
Je členem výboru Polsko-české vědecké společnosti a Sdružení historiků České republiky, členem několika redakčních rad (mj. časopisů: Slovanský přehled, Historia Slavorum Occidentis, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal), Českého národního komitétu historiků a Programové rady Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. 
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecký pracovník, 2002–dosud
Odborné zaměření:
Česko-polské vztahy (zejména v oblasti kultury a vědy). 
Publikace:
Roman BARON, Przyjaźń a synergia w pracy historyka. Miejsce Marcelego Kosmana we współpracy polskich i czeskich historyków, in: Andrzej Stelmach – Bartłomiej Secler (edd.), Na drogach i bezdrożach historii, politologii i kultury politycznej. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi – przyjaciele i uczniowie, Poznań 2021, s. 58–78;
Roman BARON – Artur PATEK – Lukáš FASORA, A continuation of the dialogue between Polish and Czech historians, in: HSO 10, 2020, s. 13–17;
Roman BARON, Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883–1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury, Praga–Warszawa 2019;
Roman BARON – Roman MADECKI, Czeskie studia polonistyczne w kontekście porównawczym, in: Jolanta Tambor (ed.), Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy–Koncepcje–Perspektywy, Katowice 2018, s. 623–643;
Roman BARON – Małgorzata MICHALSKA (edd.), Śladami Polaków w Pradze. Szkice i portrety historyczno-literackie, Praha 2017;
Roman BARON – Roman MADECKI – Jan MALICKI et al., Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, Praha 2016;
Roman BARON – Roman MADECKI a kol., Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie–historie–politologie–právo), Praha 2014;
Roman BARON, Foreign Experiences and Scholarly Growth of Young Humanities Researchers in Central Europe, in: Zdeněk V. David – Eugene G. Martin – Karel Raška Jr. (edd.), Young Czech and Slovak Professionals in America, New York 2012, s. 18–29.