Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Antonín Kadlec, Ph.D.

Datum narození:
28. 7. 1987
Místo narození:
Litoměřice
Hlavní pracoviště:
Národní památkový ústav (NPÚ)
Pracoviště:
ÚOP v Ústí nad Labem
Vysoká škola:
FF UJEP, České dějiny (Ph.D.), 2020
Biogram:
Od roku 2012 pracuje na NPÚ a od roku 2014 působí jako externí pedagog na FF UJEP.
V roce 2020 úspěšně ukončil doktorské studium na FF UJEP.
V rámci svého výzkumu se zaměřuje se na dějiny umění, kultury myšlení, vojenství a ikonografii pozdního středověku ve středoevropském kontextu.
Svou pozornost věnuje především vizuální kultuře, nástěnným, deskovým a knižní malbám, architektuře a obecně umělecké produkci pozdního středověku.
Na NPÚ se zabývá obnovou kulturních památek. 

Instituce:
UJEP, externí pedagog, 2014
NPÚ, garant území, 2012–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny umění. Dějiny vojenství. Pozdní středověk. Vizuální kultura. Dokumentace drobných památek.
Publikace:
Antonín KADLEC, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdalény v Zubrnicích, in: MC 14, 2021, s. 49–58;
Antonín KADLEC, Falchion – Weapon Which Tells a Story. A Word on the Discussion on the Epitaph of Jan of Jeřeň, in: Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska 74, 2019, s. 98–112;
Antonín KADLEC, Umění a oděv, oděv a mění. Příspěvek k diskusi o soše Madony z kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci, in: Alena Nachtmannová – Olga Klapetková (edd.), Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku, Praha 2016, s. 30–39;
Pavel RAŠKA – Vilém ZÁBRANSKÝ – Jakub DUBIŠAR – Antonín KADLEC – Anna HRBÁČOVÁ – Tomáš STRNAD, Documentary proxies and interdisciplinary research on historic geomorphologic hazards: a discussion of the current state from a central European perspective, in: Natural Hazards 70, 2014, s. 705–732;
Petr HRUBÝ – Eva ALTOVÁ – Antonín KADLEC, Metodika dokumentace drobných památek, Ústí nad Labem 2015.