Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

Datum narození:
31. 1. 1978
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Národní muzeum
Pracoviště:
Knihovna Národního muzea
Vysoká škola:
FF UK, Informační studia a knihovnictví (XINF) (Ph.D.), 2013
Biogram:
Instituce:
Knihovna NM, vědecký pracovník, vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků, 2016–dosud
ÚISK FF UK, odborný asistent, akademický pracovník, 2007–dosud
Knihovna NM, knihovník, kurátor, 2001–2016
Odborné zaměření:
Dějiny knihoven. Dějiny čtenářství. Zpracování historických knižních fondů. Výzkum knižních proveniencí a rekonstrukce rozptýlených knihoven (pozdní středověk až raný novověk).
Publikace:
Richard ŠÍPEK, Diary Notes of Matthias Stoius in Almanach Novum (1552–1562), in: Roczniki biblioteczne: czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikajo piśmiennej 65, 2021, s. 29–47;
Richard ŠÍPEK, Cesty knih vratislavských duchovních v raném novověku, in: Jitka Radimská (ed.), Knihy v proměnách času. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, České Budějovice 2015, s. 176–192;
Jaroslava KAŠPAROVÁ – Richard ŠÍPEK a kol., Ex libris... Ex bibliotheca… Book Collections in the National Museum Library and Their Previous Owners, Praha 2015;
Richard ŠÍPEK, Cithara sanctorum v knihovně Jaromíra Loužila, dědictví evangelické rodiny Molnárů, in: Sborník Národního muzea v Praze, Řada C, Literární historie 59, 2014, s. 131–137;
Richard ŠÍPEK, Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz, 2. sv., Frankfurt am Main 2014;
Richard ŠÍPEK – Jaroslava KAŠPAROVÁ, Projekt PROVENIO, databáze PROVENIO a zpracování proveniencí v Knihovně Národního muzea = The PROVENIO Project, the PROVENIO Database and the Provenance Treatment in the National Museum Library, in: Sborník Národního muzea, Řada C, Literární historie 58, 2013, s. 3–14 a 95;
Richard ŠÍPEK, Wege der Bucherwerbung in der Barockzeit: Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz (1608–1665), in: Practicing new editions: transformation and transfer of the early modern book, 1450–1800, Bibliothemata, 26, 2011, s. 119–142.