Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Datum narození:
5. 12. 1958
Místo narození:
Tábor
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Ústav archivnictví a pomocných věd historických
Vysoká škola:
FF JU, České dějiny (doc.), 2007
PF UK, Pedagogika–Komeniologie (CSc.), 1993
FF UK, Historie (PhDr.), 1983
FF UK, Historie (Mgr.), 1982
Biogram:
Absolvoval FF UK v Praze a od roku 1987 působí v Českých Budějovicích (nejprve na PF, posléze na samostatném Historickém ústavu JU a konečně na FF českobudějovické univerzity).
V současnosti je docentem českých dějin Ústavu archivnictví a pomocných věd historických FF JU v Českých Budějovicích.
Je autorem (či spoluautorem) řady knižních publikací a studií a řešitelem (či spoluřešitelem) několika grantových projektů.
Je ženatý, má dvě dcery a jednoho vnuka, žije v Českých Budějovicích.
Instituce:
FF JU, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, docent, 2015–dosud
FF JU, HIÚ, odborný asistent, docent, pověřen řízením fakulty (2006), 2006–2015
JU, HIÚ Jihočeské university, Ředitel, 2003–2005
PF JU, odborný asistent, 1987–1991/1991–2002
ČSAV, Pedagogický ústav J. A. Komenského v Praze, odborný asistent, 1982–1987
Odborné zaměření:
Dějiny českých zemí v 16. – 19. století. Dějiny školství a vzdělanosti. Církevní dějiny. Regionální dějiny jižních Čech.
Publikace:
Dana JAKŠIČOVÁ – Miroslav NOVOTNÝ, Služebníci pod zákonem. Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi, České Budějovice 2021;
Miroslav NOVOTNÝ a kol., Jihočeská univerzita. Minulost a přítomnost vysokého učení v Českých Budějovicích, České Budějovice 2021;
Miroslav NOVOTNÝ et al., Die Diözese Budweis in den Jahren 1851–1907. Das Aschenputtel unter den Diözesen II, Berlin 2021;
Miroslav NOVOTNÝ (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. VII. Školství a vzdělanost, Praha 2020;
Miroslav NOVOTNÝ – Rudolf SVOBODA – Lenka MARTÍNKOVÁ – Tomáš VEBER – Marie RYANTOVÁ, Die Diözese Budweis in den Jahren 1785–1850. Das Aschenputtel unter den Diözesen, Berlin 2018;
Miroslav NOVOTNÝ – Tomáš VEBER, Bohomluvci, vlastimilové, těšitelé. Výchova a vzdělání duchovních v českobudějovické diecézi v letech 1803–1850, Praha 2016;
Martin GAŽI – Miroslav NOVOTNÝ – Marie RYANTOVÁ, Duchovenstvo, in: Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 101–119, 298–356, 521–534 a 676–701.