Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.

Datum narození:
28. 11. 1978
Místo narození:
Mělník
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví
Vysoká škola:
FF MU, Habilitace – pomocné vědy historické, 2021
FF MU, Pomocné vědy historické, 2010
FF UK, Historie – pomocné vědy historické, 2003
Biogram:
Vysokoškolská studia absolvoval na FF MU v Brně (2010 Ph.D.).
Od roku 2003 byl zaměstnán v Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR v Praze, kde se věnoval výzkumu kulturního dědictví a knižní kultury pozdně středověkých Čech.
Zabývá se také zpracováním latinských středověkých rukopisů a výzkumem rukopisných bohemik v zahraničních knihovnách.
Od roku 2012 vyučuje na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK předměty z oblasti dějin knižní kultury a digitalizace.
Instituce:
FF UK, ÚISK FF UK, odborný asistent, od 2022 docent, 2015–dosud
NK ČR, Oddělení rukopisů a starých tisků, odborný, později vědecký pracovník, 2003–2016
Odborné zaměření:
Knižní kultura. Dějiny knihoven 15. a 16. století. Středověké kazatelství. Kulturní dějiny. Digital humanities.
Publikace:
Jindřich MAREK, Jakoubek of Stříbro as a Wycliffite. The testimony of his sermon collections, in: Stefano Simonietta – Luigi Campi (edd.), Before and after Wyclif. Sources and textual influences (Textes et Études du Moyen Âge, 97), Basel 2020, s. 187–202;
Michal DRAGOUN – Jindřich MAREK – Kamil BOLDAN – Milada STUDNIČKOVÁ, Knižní kultura českého středověku, Dolní Břežany 2020;
Jindřich MAREK, Major Figures of Later Hussitism, in: Michael van Dussen – Pavel Soukup (edd.), A Companion to the Hussites, Leiden–Boston 2020, s. 141–184;
Jindřich MAREK, Václav z Dráchova jako oficiál pražského arcibiskupství, in: MHB 22, 2019, s. 97–121;
Jindřich MAREK, Václav Koranda mladší: utrakvistický administrátor a literát, Praha 2017;
Michal DRAGOUN – Jindřich MAREK, Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře = Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olim Universitatis Pragensis asservantur. Additamenta ad catalogum Josephi Truhlář, Praha 2016;
Jindřich MAREK, Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích: Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414, Praha 2011.