Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Datum narození:
6. 5. 1966
Místo narození:
Kladno
Hlavní pracoviště:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie
Vysoká škola:
FA ČVUT, Dějiny architektury a památkové péče, 2004
FF UK, Historie–etnografie, 1992
Biogram:
Indikátor vědce: 8003610.
Působí jako odborný asistent na KHI FF UJEP v Ústí nad Labem; Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (2008–2020 vedoucí). 
Instituce:
FF UJEP, odborný asistent, 2005–dosud
NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, vedoucí útvaru výzkumu, průzkumu a dokumentace, 1992–2018
Odborné zaměření:
Renesanční architektura. Barokní architektura. Klasicistní architektura. Venkovské stavby. Stavebněhistorické průzkumy. Archeologizované stavby.
Publikace:
Jiří ADAMOVIČ – Václav CÍLEK – Kamil PODROUŽEK, Vlhošť. Hora v labyrintu skal, Praha 2022;
Kamil PODROUŽEK, Konojedské mlýny na Úštěckém potoce, in: Jakub Pátek a kol., Konojedská preludia, Ústí nad Labem 2021, s. 289–312; 
Kamil PODROUŽEK – Václav ZEMAN, Stavební dějiny zámků v Konojedech, in: Jakub Pátek a kol., Konojedská preludia, Ústí nad Labem 2021, s. 159–182;
Kamil PODROUŽEK a kol., Metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb, Ústí nad Labem 2020;
Kamil PODROUŽEK, Areál kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech v kontextu raně barokní sakrální architektury, in: Jakub Pátek a kol., Zahořany. Cesta časem a prostorem, Ústí nad Labem 2020, s. 257–282;
Kamil PODROUŽEK u.a., Terra sacra incognita – Deutsche Ausgabe, Mildenau 2020;
Kamil PODROUŽEK – Václav ZEMAN, Urbanismus Zahořan, in: Jakub Pátek a kol., Zahořany. Cesta časem a prostorem, Ústí nad Labem 2020, s. 217–256;
Kamil PODROUŽEK – Václav ZEMAN, Zámek v Zahořanech, in: Jakub Pátek a kol., Zahořany. Cesta časem a prostorem, Ústí nad Labem 2020, s. 375–412;
Kamil PODROUŽEK, Člověk a pískovec – Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb, Ústí nad Labem – Praha 2018;
Jakub Pátek (ed.), Milešov ve středověku a novověku, Ústí nad Labem 2018; 
Kamil PODROUŽEK, Kámen v lidovém stavitelství, in: Pavel Bureš – Miroslav Cogan – Lucie Čiháková – Vladimíra Jakouběová – Tomáš Kesner – Miroslav Kolka – Tereza Konvalinková – Kamil Podroužek – Lenka Tuláčková, Lidové stavby Libereckého kraje, Turnov 2016, s. 110–117;
Kamil PODROUŽEK, Mezi konstrukcí a destrukci – stopy každodenního života ve venkovských stavbách v pískovci, in: Svorník 13, 2015, s. 245–260; 
Kamil PODROUŽEK – Renata KUPROVÁ – David SKALICKÝ – Jan HORÁK – Michal TRNĚNÝ, Metodika dokumentace lidové architektury, Ústí nad Labem 2015;
Kamil PODROUŽEK – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Raně barokní fasády kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, in: MC 8, 2015 (2016);
Kamil PODROUŽEK – Vít HONYS, Štuková výzdoba interiéru zámku v Milešově, in: Průzkumy památek 22, 2015, s. 64–80; 
Kamil PODROUŽEK, Těžba pískovce pro stavební účely – stopy, typy, technologie, in: Svorník 12, 2014, s. 1–24; 
Kamil PODROUŽEK, Nález renesanční dlažby a klimatizačního systému v suterénu zámku v Libouchci, in: MC 5, 2012 (2013), s. 49–60;
Kamil PODROUŽEK, Létající chalupa, Vladislav Razím a kol. Zkoumání historických staveb, Příbram 2012, s. 208–211;
Kamil PODROUŽEK, Wypily jsme wyno czerveny, in: Vladislav Razím a kol., Zkoumání historických staveb, Příbram 2012, s. 197–199;
František GABRIEL – Jaroslav PANÁČEK – Kamil PODROUŽEK, Helfenburk hrad pražských arcibiskupů, Dřísy 2011;
Kamil PODROUŽEK – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Kostel sv. Floriána v Krásném Březně, in: Průzkumy památek 18, 2011, s. 31–45.