Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.

Datum narození:
25. 3. 1969
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Etnologický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Etnologie–historie, 1994
Biogram:
Absolvovala střední školu (gymnázium) mezi lety 1983–1987 v Praze.
Tamtéž studovala mezi lety 1988–1994 FF UK na Ústavu etnologie a českých dějin.
V rámci ČSAV byla mezi lety 1995–1999 interní aspirantkou Ústavu pro etnografii a folkloristiku a studium bylo zakončeno titulem Ph.D.
O dva roky později získala titul PhDr.
Od roku 1999 do roku 2021 působila v oddělení historické etnologie na Etnologickém ústavu AV ČR.
V současnosti působí tamtéž v oddělení pro výzkum kulturního dědictví.
Mezi lety 2000–2017 byla externí vyučující na KHI FF UJEP.
Instituce:
Etnologický ústav AV ČR, vědecká pracovnice, 1999–dosud
NK ČR, odborná pracovnice, 1987–1988
Odborné zaměření:
Etnologie. Etnokartografie. Lidová zbožnost. Dějiny jezuitského řádu. Poutnictví. Prosopografie. Kulturní dědictví.
Publikace:
Markéta HOLUBOVÁ – Luboš KAFKA – Jan HRDINA – Martin OMELKA – Otakara ŘEBOUNOVÁ, Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace, Praha 2022;
Markéta HOLUBOVÁ, Katalog kramářských tisků brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, Praha 2021;
Markéta HOLUBOVÁ, Manifestations of Marian Devotion in the Czech Republic – the Past and Prezent, in: Tatiana Zachar Podolinská (ed.), Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe, Bratislava 2019, s. 76–94;
Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Jarmila KAŠPÁRKOVÁ et al., Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník, Praha–Olomouc 2018;
Markéta HOLUBOVÁ, Katalog kramářských tisků III. Německé kramářské tisky, jednolisty a kuplety, Praha 2017;
Markéta HOLUBOVÁ, Panna Marie Svatohorská. Příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa, Praha 2015;
František BAHENSKÝ – Markéta HOLUBOVÁ – Luboš KAFKA – Eduard MAUR – Alexandra NAVRÁTILOVÁ – Jaroslav OTČENÁŠEK – Lydia PETRÁŇOVÁ – Daniela STAVĚDLOVÁ – Lubomír TYLLNER – Jiří WOITSCH, Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Lidová kultura, Praha 2014;
Markéta HOLUBOVÁ, Katalog kramářských tisků II. Biblická a křesťanská ikonografie, Praha 2012.