Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. Veronika Čapská, Ph.D.

Datum narození:
15. 6. 1978
Místo narození:
Zlín
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd
Vysoká škola:
FHS UK, Obecná Antropologie (Ph.D.), 2009
FF UPOL, Historie – Anglická filologie (Mgr.), 2002
Biogram:
V letech 2002–2005 byla členkou česko-německého doktorandského kolegia Lebenswelte und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16. – 19. Jahrhundert (Praha–Saarbrücken).
V roce 2009 získala Cenu Vzdělávací nadace Jana Husa.
V roce 2012 a 2014 byla Visiting Fellow na EUI ve Florencii.
Roku 2017 se habilitovala na FHS UK.
Pro akademický rok 2018/2019 obdržela Visiting Fellowship na Trinity Hall, University of Cambridge.
V letech 2015–2021 byla vedoucí redaktorkou časopisu Dějiny–Teorie–Kritika.
V roce 2022 získala Visiting Fellowship na Faculty of History, University of Cambridge.
Instituce:
FLU AV ČR, Oddělení komeniologie a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, research Fellow, 2021–dosud
FHS UK, odborná asistentka, od 2017 docentka, 2014–dosud
FPF SLU, odborná asistentka, 2004–2012
Odborné zaměření:
Kulturní dějiny raného novověku. Teorie a metodologie historické vědy. Dějiny kulturní výměny a transkulturní mikrohistorie. Dějiny migrace, diaspor a cestování. Dějiny překladu. Historická antropologie. Směna darů. Gender history. Dějiny tištěné kultury a textových praxí. Dějiny zbožnosti a askeze. Výzkum pramenů osobní povahy.
Publikace:
Martin ČAPSKÝ − Veronika ČAPSKÁ, Krev v kalichu, víno v číši. K sociální praxi a materialitě zbožnosti utrakvismu, in: ČČH 120, 2022, s. 335-369;
Veronika ČAPSKÁ, Servants of Francophilia. French Migrant Women as Governesses in the Bohemian Lands: Between Cultural Transmission and Reproduction of Social Distinction (1750–1810), in: Austrian History Yearbook, 2021, s. 1–17;
Veronika ČAPSKÁ, Výzkum raně novověké směny darů a prameny osobní povahy – k možnostem antropologizace ekonomických dějin Střední Evropy, in: Dějiny–Teorie–Kritika 2, 2017, s. 191−225;
Veronika ČAPSKÁ, Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství, Praha 2016;
Veronika ČAPSKÁ – Lucie STORCHOVÁ, Transkulturalita místo národní mytologie? Historický výzkum procesů kulturní výměny, in: Dějiny–Teorie–Kritika 2, 2015, s. 187–201; 
Veronika ČAPSKÁ et al., Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800, Opava 2014;
Veronika ČAPSKÁ et al., Between Revival and Uncertainty. Monastic and Secular Female Communities in Central Europe in the Long Eighteenth Century / Zwischen Aufbruch und Ungewissheit. Klösterliche und weltliche Frauengemeinschaften in Zentraleuropa im „langen“ 18. Jahrhundert, Opava 2012;
Veronika ČAPSKÁ, Představy společenství a strategie sebeprezentace – řád servitů v habsburské monarchii (1613–1780), Praha 2011.