Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Datum narození:
15. 2. 1974
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa),
Pracoviště:
Ústav historických věd
Vysoká škola:
MU, Historie – české dějiny (Ph.D.), 2006
SLU, Historie–muzeologie (Mgr.), 1999
Biogram:
V roce 2006 získal Cenu rektora Slezské univerzity za vědecký počin.
V roce 2015 úspěšně zakončil habilitační řízení na MU v Brně.
V letech 2012–2016 působil jako proděkan FPF SLU.
V letech 1999–2022 byl řešitel tří grantových projektů GAČR a členem týmu výzkumného záměru MŠMT „Slezsko v dějinách českého státu".
Instituce:
UPa, docent, 2016–dosud
SLU, odborný asistent / docent, 1999–2016
Odborné zaměření:
Středověké dějiny. Analýza politické komunikace. Husitství. Pozdně středověké slezské dějiny a utváření zemské identity. Role radikálních kazatelů v urbánních konfliktech.
Publikace:
Martin ČAPSKÝ − Veronika ČAPSKÁ, Krev v kalichu, víno v číši. K sociální praxi a materialitě zbožnosti utrakvismu, in: ČČH 120, 2022, s. 335-369;
Martin ČAPSKÝ, Splendor Silesiae: Rituals, Ceremonies, and Festivities at the Silesian Courts, in: František Šmahel − Martin Nodl − Václav Žůrek (edd.), Festivities, Ceremonies, and Rituals in the Lands of the Bohemian Crown in the Late Middle Ages, Boston–Leiden 2022, s. 171−217;
Martin ČAPSKÝ, „Zum Frustukh gangen mit andern Weiber der Tuchmacher“. Repräsentation ungehorsamer Stadtgemeinde in der Iglauer Chronik von Martin Leupold von Löwenthal, in: Petr Elbel − Alexandra Kaar − Jiri Němec − Martin Wihoda (edd.), Historiker zwischen den Zeiten. Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag, Wien 2021, s. 235−246;
Martin ČAPSKÝ, Bedřich ze Strážnice a husitské posádky ve Slezsku, in: TH 23, 2020, s. 9−23;
Martin ČAPSKÝ, Obce versus městská rada: příspěvky Jaroslava Mezníka ke studiu městských nepokojů pozdního středověku, in: ČMM 138, 2019, s. 367−380;
Martin ČAPSKÝ, K postavení Vratislavi v českých korunních zemích v pozdním středověku, in: ČČH 115, 2017, s. 346−383;
Martin ČAPSKÝ, Město pod vládou kazatelů. Charismatičtí náboženští vůdci ve střetu s městkou radou v pozdně středověkých korunních zemích, Praha 2015;
Martin ČAPSKÝ a kol., Komunikace ve středověkých městech, Opava 2014;
Martin ČAPSKÝ, Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska, Praha 2013.