Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Phdr. Alice Velková, Ph.D.

Datum narození:
15. 4. 1972
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra demografie a geodemografie
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny (Ph.D.), 2004
FF UK, Historie–archivnictví (Mgr.), 1996
Biogram:
Od roku 2015 působí jako docentka na Přírodovědecké fakultě UK, Katedře demografie a geodemografie.
V posledních deseti letech je hlavní řešitelkou těchto výzkumných grantů: 2020‒2024 Grant excelence ESPRO GA ČR 20-19463X: Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861‒1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech; 2017‒2019 Standardní grant GA ČR 17-11983S: Testování „hypotézy babiček”: Transgenerační efekt na reprodukci na základě matričních dat v Čechách v 17. – 19. století.
Instituce:
PřF UK, Katedra demografie a geodemografie, docentka, 2015–dosud
HIÚ AV ČR, vědecká pracovnice, 2006–2019
FF UPa, ÚHV, odborná asistentka, 2005–2013
FF UK, Ústav českých dějin, samostatná vědecká pracovnice, 2005–2011
Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště UK a AV ČR, odborná pracovnice, 2003–2004
Odborné zaměření:
Historická demografie. Sociální stratifikace společnosti 1650–1850. Výzkum elit 1850–1930. Rodina a domácnost 1650–1850. Kriminalita žen v 19. století.
Publikace:
Jan HAVLÍČEK – Petr TUREČEK – Alice VELKOVÁ, One but not two grandmothers increased child survival in poorer families in west Bohemian population, 1708–1834, in: Behavioral Ecology 32, 2021, s. 1138–1150;
Alice VELKOVÁ – Ludmila FIALOVÁ, Study of cohabitation of three-generational families on the Šťáhlavy estate in western Bohemia in 1820, in: Piotr Łozowski – Radosław Poniat (edd.), Jednostka, rodzina i struktury spoleczne w perspektywie historycznej, Białystok 2020, s. 321–332.
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Martin HOLÝ – Tomáš STERNECK – Jan ZELENKA a kol., Děti a dětství: od středověku na práh osvícenství, Praha 2019;
Alice VELKOVÁ, Proměny v aplikaci rozsudků trestu smrti v habsburské monarchii v průběhu 19. století v reflexi dobových statistik, in: ČČH 116, 2018, s. 53–86;
Jan KRČMÁŘ – Luboš VELEK – Alice VELKOVÁ – Martin KLEČACKÝ, Paměti. Díl I. (do roku 1918), Praha 2017;
Eva SEMOTÁNOVÁ – Jiří CAJTHAML a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014;
Alice VELKOVÁ, Schuld und Strafe. Von Frauen begangene Morde in den böhmischen Ländern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, München 2012;
Eduard MAUR – Alice VELKOVÁ (edd.), Rodina a domácnost v 16. – 20. století, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, Studia historica LX, Praha 2010.