Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.

Datum narození:
5. 10. 1976
Místo narození:
Městec Králové
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav
Vysoká škola:
UK, Pomocné vědy historické (Ph.D.), 2008
UHK, Archivnictví–historie (Bc.), 2001
UHK, České a československé dějiny (PhDr.), 2000
UHK, Učitelství pro střední školy – Český jazyk a dějepis (Mgr.), 2000
Biogram:
V letech 1991–1995 absolvovala Gymnázium v Nymburce.
Po bakalářském a magisterském studiu na UHK absolvovala na FF UK pod vedením školitele prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., doktorský studijní program Pomocné vědy historické (disertační práce „Ke komunikaci měst v době předbělohorské. Korespondence mezi Novým Městem pražským a královskými městy středního Polabí"). 
Roku 2018 se stala docentkou pro obor české dějiny a československé dějiny na UPa (habilitační práce „Od raně novověkého města k městu pevnostnímu. Proměny funkcionality královského věnného města Hradce Králové v letech 1526–1790").
Členka redakční rady AČ, ČNM – Řady historické, Historia Aperta, členka MECERN, České společnosti pro výzkum 18. století, ISECS, vedoucí Centra urbánní historie FF UHK.
Instituce:
UHK, HIÚ, docentka, 2022–dosud
UHK, Katedra pomocných věd historických a archivnictví, odborná asistentka, od 2018 docentka, 2001–2022
Odborné zaměření:
Interdisciplinární výzkum středověkých a raně novověkých urbánních dějin ve středoevropském kontextu, zvláště městské kanceláře a jejich písemná produkce, městská správa a právo. Historická geografie. Panovnická kancelář Jiřího z Poděbrad. Ediční teorie a praxe jazykově českých textů 15. – 17. století. Purkrabství Hradeckého kraje.
Publikace:
Jana VOJTÍŠKOVÁ, Role věnných měst v habsburské monarchii, in: Eva Semotanová ‒ Josef Žemlička a kol., Věnná města českých královen, Praha 2022, s. 265‒312;
Jana VOJTÍŠKOVÁ, The Beginnings of Bohemian Municipal Books Demonstrated on Hradec (Králové) (Contribution to Bohemian and Silesian Relations), Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 75/4, 2021, s. 5–31;
Jana VOJTÍŠKOVÁ, The Interaction between Bohemian Towns and the Cities of Central Europe in the Early Modern Period of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, in: Urban Hierarchy. Interaction between Towns and Cities in Europe in Late Madieval and Early Modern Times, Turnhout: Brepols Publishers 2021, s. 211–228;
Jana VOJTÍŠKOVÁ – Petr POLEHLA, Marian Plague Columns in Jaroměř and Polička: A Comparative Study on Baroque Sculptural Decorations of the Bohemian Urban Public Space in the First Half of the Eighteenth Century, in: The City and History 10, 2021, s. 104–133; 
Jana VOJTÍŠKOVÁ – Zdeněk BERAN, Die sogenannte Cancellaria regis Georgii (eine bedeutende Quelle böhmischer Provenienz aus der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre des 15. Jahrhunderts zu den tschechisch-deutschen Beziehungen), in: Archiv für Diplomatik 67, 2021, s. 305–344;
Jana VOJTÍŠKOVÁ, Možnosti a limity transkripce českých raně novověkých rukopisných textů, in: 70, 2020, s. 262–269; 
Jana VOJTÍŠKOVÁ, Královské věnné město Jaroměř a jeho panství v době předbělohorské (historickogeografické aspekty problematiky), in: HG 45, 2019, s. 239–261;
Jana VOJTÍŠKOVÁ – Zdeněk BERAN, Tzv. Cancellaria regis Georgii (Diplomatická analýza rukopisu A), in: SAP 67, 2017, s. 98–145;
Jana VOJTÍŠKOVÁ, Městské kanceláře a jejich význam pro studium středověkých a raně novověkých urbánních dějin (na příkladu Čech a Moravy), Mesto a dejiny 5, 2016, s. 28–50;
Jana VOJTÍŠKOVÁ – Vít ŠEBESTA, (Králové)hradecké městské kanceláře do roku 1620, Ústí nad Orlicí – Hradec Králové 2013;
Jana VOJTÍŠKOVÁ, Písemná komunikace mezi českými královskými městy v době předbělohorské na příkladu Nového Města pražského a polabského pětiměstí, Praha 2011.