Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Datum narození:
10. 1. 1959
Místo narození:
Český Krumlov
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Historie, 1982
Biogram:
Vystudoval historii na FF UK v Praze, kde získal v roce 1982 doktorský titul, v roce 1988 získal titul kandidát historických věd, v roce 1992 se stal docentem českých dějin, v roce 1999 profesorem českých dějin.
Pracoval v Ústavu československých a světových dějin ČSAV a v roce 1984 nastoupil jako odborný asistent katedry historie PF JU.
Od roku 1991 působí jako vedoucí Historického ústavu JU.
V letech 2001–2004 působil jako prorektor univerzity pro vědu a výzkum a v letech 2004–2011 jako rektor univerzity.
Od roku 2006 je profesorem a ředitelem Historického ústavu FF JU.
Je členem redakční rady: Český časopis historický, Dějiny a současnost, Folia historica bohemica, Hungarian Historical Review, Opera historica.
Instituce:
JU, docent, profesor, 1992–dosud
PF JU, odborný asistent, 1984–1991
Ústav československých a světových dějin ČSAV, stipendista, 1983–1984
Odborné zaměření:
České a středoevropské dějiny raného novověku – zvláště 16. a 17. století. Dějiny šlechty, rezidencí a dvorů. Každodenní kultura. Rituály symbolické komunikace. Historicko-antropologické přístupy k dějinám společnosti českých zemí v kontextu dějin habsburské monarchie.
Publikace:
Václav BŮŽEK (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618–1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021;
Václav BŮŽEK, Řeč symbolů při oslavě svatby Ferdinanda Tyrolského a Anny Kateřiny Gonzagové v Innsbrucku roku 1582, in: Jan Galeta – Ondřej Jakubec – Radka Nokkala Miltová – Tomáš Valeš (edd.), Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty porozumění vizuální kultuře, Brno 2021, s. 65–76, 623;
Václav BŮŽEK, Tod und Begräbnisse Ferdinands I. und seiner Söhne. Repräsentation katholischen Glaubens, politischer Macht und dynastischen Gedächtnisses bei den Habsburgern, Wien–Köln–Weimar 2021;
Václav BŮŽEK, Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha 2020;
Václav BŮŽEK – Rostislav SMÍŠEK (edd.), Habsburkové 1526–1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017;
Václav BŮŽEK – Pavel MAREK, Smrt Rudolfa II., Praha 2015;
Václav BŮŽEK – Ondřej JAKUBEC, Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012;
Václav BŮŽEK a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011;
Václav BŮŽEK a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.