Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Mikuláš Zvánovec, PhD.

Datum narození:
12. 1. 1990
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Vysoká škola:
FSV UK, Moderní dějiny (PhD.), 2020
FSV UK, Německá a rakouská studia (Mgr.), 2014
JU, Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země (Bc.), 2012
Biogram:
Ve své práci se zabýval významem národních školských spolků v Předlitavsku a jejich česko-německou komparací.
Tato práce vyšla v roce 2021 pod názvem Der nationale Schulkampf in Böhmen".
Působil jako projektový spolupracovník NA a MÚA AV ČR.
Absolvoval výzkumné pobyty v Německu a Rakousku.
V současnosti je spolupracovníkem FU Berlin a NPMK v Praze.
Je jednatelem Společnosti Bernarda Bolzana.
Instituce:
Freie Universität Berlin, projektový spolupracovník, 2020–dosud
NPMK, projektový spolupracovník, 2019–dosud
MÚA AV ČR, projektový spolupracovník, 2018–2020
NA, projektový spolupracovník, 2017–2019
Odborné zaměření:
Česko-německé vztahy. Česko-rakouské vztahy. Nacionalismus. Moderní občanská společnost, školství, spolky (1848–1948).
Publikace:
Mikuláš ZVÁNOVEC, Der nationale Schulkampf in Böhmen. Schulvereine als Akteure der nationalen Differenzierung (1880–1918), Berlin 2021;
Mikuláš ZVÁNOVEC, Národnostní školské spolky a vznik Československé republiky, in: Lukáš FASORA – Miroslava KVĚTOVÁ – Richard LEIN – Ondřej MATĚJKA (edd.), „Demokratická monarchie, nedemokratická republika?“ Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě, Praha 2020, s. 145–162;
Mikuláš ZVÁNOVEC, The Battle Over National Schooling in Bohemia and the Czech and German National School Associations: A Comparison (1880–1914), in: Austrian History Yearbook 51, 2020, s. 173–192;
Mikuláš ZVÁNOVEC, K finanční síle školských spolků v českých zemích. Ústřední Matice Školská a Deutscher Schulverein před první světovou válkou ve srovnávací perspektivě (1880–1914), in: PH 27, 2019, s. 374–388;
Mikuláš ZVÁNOVEC, Die SdP im Parlament. Eine Kollektivbiographie der Mitglieder des parlamentarischen Klubs der SdP und der KdP, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 57, 2017, s. 394–429.