Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.

Datum narození:
22. 8. 1968
Místo narození:
Děčín
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
FF UK, Český jazyk a literatura – historie (Mgr.), 1992
Biogram:
V roce 1992 dokončil magisterské studium českého jazyka a literatury a historie na FF UK v Praze (diplomová práce na téma "Československá sociálně demokratická strana dělnická v roce 1938").
V letech 2000–2008 studoval jako externí doktorand na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK: doktorská státnice (2006) a obhajoba dizertace na téma „Pokusy o obnovu české občanské společnosti v roce 1968. Sociální demokracie, Klub angažovaných nestraníků a K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů".
Od roku 1992 je zaměstnán v ÚSD AV ČR.
Instituce:
ÚSD AV ČR, výzkumný pracovník, 1992–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny Československa 1948–1989. Pražské jaro 1968.
Publikace:
Jiří HOPPE – Vítězslav SOMMER, How the „Richta Team” Was Born: The Scientific and Technological Revolution and Political Decision-making in Czechoslovak Reform Communism, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 69, 2020, s. 495–518;
Jiří HOPPE, „Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968, in: Adéla Gjuričová – Tomáš Zahradníček (edd.), Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968–2018. Sborník z konference konané 17.–18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Praha 2019, s. 19–27;
Jiří HOPPE – Markéta ŠKODOVÁ – Jiří SUK – Francesco CACCAMO (edd.), „O nový československý model socialismu.“ Edice dokumentů ke čtyřem interdisciplinárním vědeckým týmům při ČSAV a UK v 60. letech, Praha 2016
Jiří HOPPE – Markéta ŠKODOVÁ – Jiří SUK – Francesco CACCAMO, „O nový československý model socialismu.“ Čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech, Praha 2015;
Věra BŘEŇOVÁ – Slavěna ROHLÍKOVÁ – Jiří HOPPE, Pražské jaro '68. Bibliografie, Praha 2013.