Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Eva Němečková, Ph.D.

Datum narození:
11. 6. 1985
Místo narození:
Benešov
Hlavní pracoviště:
Státní oblastní archiv v Plzni
Pracoviště:
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Vysoká škola:
UJEP, České dějiny, 2015
UJEP, Učitelství pro střední školy Dějepis–Geografie, 2009
Biogram:
V roce 2004 absolvovala Gymnázium v Teplicích.
V roce 2009 vystudovala PF UJEP ve studijním oboru Učitelství pro střední školy – aprobace Dějepis–Geografie.
V letech 2009–2015 navázala doktorským studiem Českých dějiny na FF UJEP, které zakončeno úspěšnou obhajobou disertační práce na téma „Cechy v městech severozápadních Čech v raném novověku".
Od roku 2016 pracuje ve Státním oblastním archivu v Plzni – Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích.
Instituce:
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích, archivářka, 2016–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny raného novověku. Dějiny cechů a řemesel. Regionální dějiny okresu Plzeň-sever a Plzeňska.
Publikace:
Eva NĚMEČKOVÁ, Velhartice v době předbělohorské, in: Jan Kilián (ed.), Dějiny Velhartic, České Budějovice 2021, s. 44–52;
Eva NĚMEČKOVÁ, Kožlanští emigranti v Chicagu v 1. polovině 20. století a jejich kontakty s rodištěm, in: Západočeské archivy 11, 2020, s. 83–94;
Eva NĚMEČKOVÁ, Městečko Kožlany za třicetileté války a tamní válečné dozvuky, in: BOH 5, 2019, s. 107–122;
Eva NĚMEČKOVÁ – Jitka VLČKOVÁ – Pavel VLČEK, Kožlany stručné dějiny města a významné stavby, Plzeň 2018;
Eva NĚMEČKOVÁ, „Jinde kupovati nemají než v těch místech, která jsou jim od starodávna vyměřeny“ aneb regulace městského trhu na základě cechovních stanov, in: DP 10, 2017, s. 327–346;
Eva NĚMEČKOVÁ, Mlynářské cechovní řády z měst Chebu, Úterý a Kralovic, in: BOH 2, 2016, s. 13–30;
Eva NĚMEČKOVÁ, Život determinovaný normami: cechovní artikule jako normativní pramen městského života s ohledem na královská města severozápadních Čech, in: Andrea Kozlová – Martina Šimíková (edd.), Kreativní město: kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí, Ostrava 2016, s. 39–53;
Eva NĚMEČKOVÁ, Ekonomický význam měst severozápadních Čech a otázka migrace pracovních sil v raném novověku, in: Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová (edd.), Region na hranici, Ústí nad Labem 2015, s. 75–104;
Eva NĚMEČKOVÁ, Cech pekařů v Kadani v 16. a 17. století, in: Petr Rak (ed.), Comotovia 2013: sborník příspěvků z konference věnované 200. výročí událostí napoleonských válek v severozápadních Čechách z podzimu 1813 předcházejících bitvě u Lipska, Chomutov 2014, s. 17–27.