Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Karel Waska

Datum narození:
10. 6. 1951
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
v současnosti na odpočinku
Vysoká škola:
FF UK, Pomocné vědy historické a archivní studium, 1975
Biogram:
Během studia na UK pracoval brigádně ve SOA v Plzni, tamtéž po promoci nastoupil a setrval až do penze.
V roce 1981 se účastnil mezinárodní archivní stáže (Stage technique international d´archives), která se pořádá každoročně v Archives nationales v Paříži.
V letech 1986–2003 spolupracoval na bohemikálním výzkumu v mnichovském a drážďanském archivu (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Hauptstaatsarchiv Dresden).
V letech 1997–2009 působil také na FPR ZČU v Plzni, kde externě přednášel dějiny státu a práva.
Publikoval řadu statí k poddanským městečkům (především Úterý), dále práce k právní historii, dějinám průmyslu, dějinám správy či pramenovědě.
Instituce:
FPR ZČU, vyučující, 1997–2009
SOA v Plzni, odborný archivář, vedoucí archivář, 1976–2015
Odborné zaměření:
Pramenověda. Dějiny poddanských měst. Dějiny správy. Archivní teorie. Právní historie. Dějiny průmyslu.
Publikace:
Karel WASKA – Marie MALIVÁNKOVÁ WASKOVÁ, Úterý a Olešovice: poddanské město a jeho šosovní ves, in: Michal Tejček (ed.), Poddanská města v českých zemích. Sborník příspěvků z II. mezioborové konference Domu historie Přešticka a Spolku pro záchranu historických památek Přešticka, Přeštice 2021, s. 198–218;
Karel WASKA – Marie MALIVÁNKOVÁ WASKOVÁ, Počátky Úterý, in: Minulostí západočského kraje 54, 2019, 7–28;
Karel WASKA a kol., Dějiny města Plzně 2, 1788–1918, Plzeň 2016;
Karel WASKA, Plzeňské soukenictví na počátku 19. století. "Záhada" tušnerovské manufaktury, in: Radana Červená (ed.), Archivum amicus historici est: sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové, Brno 2015, s. 434–439;
Karel WASKA, Vandrovní knížky a jejich držitelé: putování tovaryše Josefa Krátkého, in: Západočeské archivy 5, 2014, s. 70–75;  
Karel WASKA, Historie, struktura a skladba fondů českých archivů, in: Markéta Jetmarová (ed.), Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku: příspěvky z odborné konference, Cheb 21.–23. května 2012 = Archivwesen in Böhmen, Thüringen und Sachsen: Fachtagungsvorträge, Eger 21.–23. Mai 2012, Plzeň 2013, s. 7–12;
Karel WASKA, Rekatolizace Úterý, in: Evermond Gejza Šidlovský – Václav Valeš – Jan Polesný (edd.), Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti: Pocta Prof. Inácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám, Praha 2013, s. 361–369;
Karel WASKA, K užívání počeštěných tvarů cizích pomístních a osobních jmen, in: Západočeské archivy 2, 2011, s. 62–66.