Lexikon historiků a historiček 2022

Ing. Mgr. Michal Vokurka

Datum narození:
17. 9. 1992
Místo narození:
Česká Lípa
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
ČZU, Ochrana přírody, 2020
UK, České dějiny v evropském kontextu – specializace raný novověk, 2018
Biogram:
Po maturitě na gymnáziu v České Lípě studoval jednooborovou historii na FF UK.
V průběhu magisterského studia se specializoval na české dějiny raného novověku.
Paralelně se studiem na FF UK absolvoval kombinované studium na FŽP ČZU, nejprve v bakalářském stupni krajinářství, poté v navazujícím studiu obor ochrana přírody.
Od roku 2018 je doktorandem na ÚČD FF UK.
Od roku 2019 je zaměstnán na částečný úvazek v HIÚ AV ČR v oddělení dějin raného novověku.
Instituce:
HIÚ AV ČR, doktorand, 2019–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny krajiny, šlechty, rezidencí a zahrad v raném novověku. Panství sasko-lauenburských vévodů a bádenských markrabat. Environmentální dějiny. Historická geografie.
Publikace:
Michal VOKURKA, Barokní krajinotvorba na sasko-lauenburských panstvích 1635–1740, Praha 2022;
Michal VOKURKA, Louis George of Baden-Baden and his gardens at the end of the baroque era, in: Die Gartenkunst 34, 2022, s. 55–66;
Michal VOKURKA, Einsiedelnské kaple v Čechách a vliv bádenských markrabat, in: BOH, 2021, s. 30–47;
Michal VOKURKA, Bádensko jako česká barokní krajina, in: HG 46, 2020, s. 197–230;
Michal VOKURKA, Méně nápadné formy barokní krajinotvorby, in: Prameny a studie 67, 2020, s. 23–44;
Michal VOKURKA, Rezidence sasko-lauenburských princezen. Úpravy sídel a jejich okolí na panstvích Anny Marie Františky a Sibylly Augusty, in: HG 45, 2019, s. 89–119;
Michal VOKURKA, Sasko-lauenburská panství v době třicetileté války, in: BOH, 2019, s. 145–161;
Michal VOKURKA, Zahrada sasko-lauenburských vévodů v Ostrově ve světle písemných pramenů, in: MC, 2018, s. 17–28;
Michal VOKURKA, Sasko-lauenburští vévodové jako příklad aristokracie v Čechách 17. století, in: BOH, 2017, s. 5–29.