Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.

Datum narození:
23. 8. 1973
Místo narození:
Chrudim
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav
Vysoká škola:
UHK, Historické vědy se zaměřením na české a československé dějiny (Doc.), 2011
UJEP, České dějiny (PhDr.), 2008
UHK, České a československé dějiny (Ph.D.), 2001
VŠP Hradec Králové, Český jazyk – dějepis, 1997
Biogram:
Je docentem Historického ústavu FF UHK.
Přednáší české středověké a raně novověké dějiny a výběrové přednášky Století utrakvismu; Polipanské bezvládí; Středověká společnost a její proměny; Moc, reprezentace a imaginace ve středověku.
Je garantem studijního programu Prezentace historického a kulturního dědictví.
Působí v akademickém senátu UHK a jako člen Vědecké rady FF UHK.
Instituce:
UHK, docent, 2011–dosud
Odborné zaměření:
Česká šlechta ve vrcholném a pozdním středověku. Elity východních Čech v období husitské revoluce. Vůdčí osobnosti i správně-politické struktury polipanského bezvládí a poděbradské éry.
Publikace:
Martin ŠANDERA, The Bohemian Royal Towns (Pilsen, České Budějovice, Cheb) under the Power of Matthias Corvinus, in: The City and History 9, 2020, s. 6–45;
Martin ŠANDERA, Mělnický dvůr královen vdov Barbory Celské a Johany z Rožmitálu, in: MHB 21, 2018, s. 7–27;
Martin ŠANDERA, Jindřich starší z Minsterbeka. Syn husitského krále. Velký hráč s nízkými kartami, Praha 2016;
Martin ŠANDERA, Hynce Ptáček z Pirkštejna. Opomíjený vítěz husitské revoluce, České Budějovice 2011.