Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Datum narození:
15. 7. 1974
Místo narození:
Ostrava
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
UPOL, Historie – Česká filologie, 1998
Biogram:
Od roku 2001 působila na Katedra historie FF UPOL jako odborná asistentka pro dějiny raného novověku.
Od roku 2011 působí tamtéž jako docentka pro dějiny raného novověku.
Instituce:
FF UPOL, KHI, docentka, 2001
Odborné zaměření:
Kulturní dějiny raného novověku. Funerální a komemorativní kultura raného novověku. Konfesní kultury.
Publikace:
Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ – Iveta COUFALOVÁ – Hana FERENCOVÁ, Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální reprezentace konverze v raném novověku, Praha 2021;
Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Sehet, daß jhr ewre Seelen errettet. Trost- und Ermahnungsschriften für die Prager nach der Vertreibung der lutherischen Prediger im Jahre 1622 und Warnung vor der Konversion, in: Archiv für Reformationsgeschichte 112, 2021, s. 211–242;
Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Textové praxe Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdružic mezi rodinnou pamětí, kulturním překladem a exulantskou každodenností, in: Dějiny–Teorie–Kritika 17, 2020, s. 54–95;
Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Between Residences: The Bishop’s Residential Network as a Means and System of Representation, in: Rostislav Švácha (ed.), Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Places of the Bishop’s Memory, Olomouc 2019, s. 51–67;
Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace, Praha 2017;
Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Konversionserzählungen. Die Darstellung des Glaubenswechsels in lutherischen Leichenpredigten aus dem 16. Jahrhundert, in: Acta Comeniana 29, 2015, s. 87–122;
Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Rituál umírání a smrti v pohřebních kázáních nad muži a ženami v raném novověku, in: Radmila Švaříčková Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka (edd.), Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012, s. 110–125.