Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Michal Morawetz, Ph.D.

Datum narození:
6. 4. 1987
Místo narození:
Jindřichův Hradec
Hlavní pracoviště:
Státní oblastní archiv v Třeboni
Pracoviště:
Oddělení správy fondů a sbírek Třeboň
Vysoká škola:
FF JU, České dějiny, 2018
FF JU, Historie, 2013
Biogram:
Vystudoval archivnictví (Bc. 2012), historii (Bc. 2011, Mgr. 2013, PhDr. 2018) a doktorské studium v oboru České dějiny (Ph.D. 2018) na FF JU v Českých Budějovicích.
V letech 2010–2011 absolvoval studijní pobyt na Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Od roku 2011 spolupracuje na grantech Historického ústavu FF JU, 2017–2021 ve výzkumném centru.
V letech 2016–2019 byl koordinátorem projektu EÚS Česká republika-Bavorsko, od roku 2016 působí jako archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni.
Instituce:
SOA v Třeboni, archivář, 2016–dosud
Odborné zaměření:
Intelektuální a kulturní dějiny 19. století. Dějiny vědy. Dějiny šlechty. Regionální dějiny Vitorazska.
Publikace:
Michal MORAWETZ, Hrabě Jiří Buquoy. Šlechtic vědcem v první polovině 19. století, České Budějovice 2022;
Michal MORAWETZ, Expozice archiválií schwarzenberského archivu v Českém Krumlově, in: Marie Ryantová a kol., Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí, České Budějovice 2020, s. 47–63; 
Michal MORAWETZ, Zoologická klasifikace podle hraběte Jiřího Buquoye, in: Archivum Trebonense 15, 2020, s. 148–155;
Michal MORAWETZ, Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy, Stuttgart 2017;
Michal MORAWETZ, Křižovatky vývoje v době předbřeznové, in: Ivo Cerman a kol., Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016, s. 283–304;
Ivo CERMAN – Michal MORAWETZ, Der Entwurf zur Emporbringung der österreichischen Staaten (1772), in: OH 16, 2015, s. 269–301;
Michal MORAWETZ, Korespondenční kontakty hraběte Jiřího Buquoye s evropskými vědci, in: OH 16, 2015, s. 37–53.