Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.

Datum narození:
12. 4. 1975
Místo narození:
Velké Meziříčí
Hlavní pracoviště:
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Vysoká škola:
FF UK, Doktorské studium PVH, 2005
FF UK, Historie – Pomocné vědy historické, 1999
Biogram:
Je vědeckou pracovnicí Knihovny AV ČR v Praze.
V letech 2004–2009 byla vedoucí Knihovědného oddělení, od roku 2019 je vedoucí Odboru pro výzkum a vývoj.
Publikovala několik monografií: první z nich reflektovala židovskou otázku v české literatuře raného novověku (2004), další dvě monografie jsou věnovány dějinám knihoven odvezených do Švédska jako válečná kořist (Knihy na dvoře Rožmberků (2005), Rytíř a intelektuál: Hieronym Beck z Leopoldsdorfu a jeho knihovna (2016)).
Je autorkou webového portálu Švédská kořist knih z Čech a Moravy 1646–1648, specializovaná veřejná databáze (dostupná na https://knizni-korist.cz/). 
Instituce:
Knihovna AV ČR, vedoucí Odboru pro výzkum a vývoj, 2019–dosud
Knihovna AV ČR, vedoucí Knihovědného oddělení, 2004–2019
Knihovna AV ČR, odborný pracovník Knihovědného oddělení, 1995–2004
Odborné zaměření:
Knižní kultura v raném novověku. Švédská knižní kořist z českých zemí. Dějiny knihoven. Digital humanities.
Publikace:
Lenka VESELÁ, Užitečné, či nepotřebné? Knihy z Čech a Moravy jako dar královny Kristiny švédským vzdělávacím institucím v polovině 17. století, in: Lucie Heilandová – Jindra Pavelková (edd.), Knihovny a jejich majitelé, Odraz zájmu a touhy po poznání, Brno 2018, s. 63–73;
Lenka VESELÁ, Rytíř a intelektuál: Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna, Praha 2016;
Lenka VESELÁ, Knihovna Ferdinanda II. Tyrolského v kontextu českých a rakouských knihoven 16. století, in: Ivo Purš – Hedvika Kuchařová (edd.), Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, Praha 2015, s. 447–465;
Lenka VESELÁ, Šlechtická knihovna jako intelektuální zrcadlo? K reflexi dobové mentality na příkladu knižní sbírky Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu (1525–1596), in: ČČH 113, 2015, s. 941–964;
Lenka VESELÁ, Hebrew typography at non-Jewish Bohemian printing houses during the 16th and 17th centuries, in: Olga Sixtová (ed.), Hebrew printing in Bohemia and Moravia, Praha 2012, s. 165–175.