Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Tereza Dufková

Místo narození:
Turnov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav českých dějin
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny (PhD.), 2019–dosud
FF UK, Historie: české dějiny v evropském kontextu (Mgr.), 2018
FF UK, Historie: české dějiny (Bc.), 2016
Biogram:
Tereza Dufková je doktorandkou na ÚČD FF UK.
Zabývá se dějinami vrcholného středověku, zejména obdobím vlády krále Václava IV. a vedlejšími zeměmi České koruny.
Instituce:
Filozofický ústav AV ČR, vědecký pracovník, 2020–dosud
Odborné zaměření:
Lucemburské období – doba Václava IV. Česká koruna. Vedlejší země České koruny. Panovnická reprezentace. Kulturní dějiny.
Publikace:
Tereza DUFKOVÁ, Václav IV. a Dolní Lužice v písemnostech postupimského archivu, in: HOP 11, 2019, s. 183–206;
Tereza DUFKOVÁ, Cesta krále Václava IV. do Remeše, in: Jaroslav Dibelka – Jan Šimánek (edd.), Historie 2016/2017. Sborník prací z 22. celostátní studentské vědecké konference konané 6. a 7. dubna 2017 v Českých Budějovicích, České Budějovice 2018, s. 1–27.