Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Lukáš M. Vytlačil, DiS.

Datum narození:
23. 4. 1985
Místo narození:
Kladno
Hlavní pracoviště:
Národní památkový ústav (NPÚ)
Pracoviště:
Generální ředitelství
Vysoká škola:
FF UK, Hudební věda, 2017
PedF UK, Historická hudební praxe, 2011
Biogram:
V letech 2008–2011 absolvoval na PedF UK obor Historická hudební praxe a mezi roky 2012–2017 obor Hudební věda na FF UK.
Byl odborným pracovníkem v Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (2013–2018) a v Biografickém archivu ÚČL AV ČR (2018–2022).
Od začátku roku 2022 působí v Edičním oddělení NPÚ.
Současně vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla v Praze.
Instituce:
npú, odborný redaktor, 2022–dosud
ÚČL AV ČR, odborný pracovník, 2018–2022
EÚ AV ČR, odborný pracovník, 2013–2018
Odborné zaměření:
České dějiny pozdního středověku a raného novověku. Reformace. Šlechta a její sídla. Hudební historie. Ediční činnost.
Publikace:
Lukáš M. VYTLAČIL (ed.), Kronika obce Kačice 1932–1939, Praha 2019;
Lukáš M. VYTLAČIL, Bibliografické soupisy českých muzikologických prací v časopise Hudební věda v letech 1964 až 2016, in: Práce z dějin Akademie věd 9, 2017, s. 41–62;
Lukáš M. VYTLAČIL, Příběh renesančního Jáchymova, in: Evangelicus: časopis evangelické církve augsburského vyznání v ČR, 2016, s. 42–45;
Lukáš M. VYTLAČIL (ed.), Antonín Reichenauer: Concerto in G per oboe, due violini, viola e basso, Praha 2016;
Lukáš VYTLAČIL, Sporckovská výzdoba zámku Bon Repos, in: Hláska 25, 2014, s. 44.