Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jiří Cukr

Datum narození:
13. 2. 1986
Místo narození:
České Budějovice
Hlavní pracoviště:
Státní oblastní archiv v Třeboni
Pracoviště:
Státní okresní archiv České Budějovice
Vysoká škola:
JU, Archivnictví (PhDr.), 2016
JU, Archivnictví (Mgr.), 2010
JU, Archivnictví (Bc.), 2008
Biogram:
V letech 2001–2005 studoval na Gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích.
Pracuje ve Státním oblastním archivu v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice – jako archivář / odborný rada.
Od roku 2020 je šéfredaktorem Archivum Trebonense.
V letech 2008–2012 působil jako externí redaktor v Nakladatelství a vydavatelství Bohumír NĚMEC–VEDUTA.
Je autorem turistických průvodců a publicistou.
Věnuje se přednáškové činnosti.
Instituce:
FF JU, Ústav archivnictví a PVH, externí přednášející, 2013–dosud
SOA v Třeboni – SOkA České Budějovice, archivář, 2010–dosud
Úřad městyse Ledenice, kronikář městyse, 2004–dosud
Odborné zaměření:
Církevní a kulturní dějiny 19. a 20. století. Osobnosti. Kronikářství – vše s důrazem na jihočeský region.
Publikace:
Jiří CUKR, Rajcechy. Příspěvek k dějinám řemesel (nejen) na jihu Čech, in: Michal Tejček (ed.), Poddanská města v českých zemích. Sborník příspěvků z II. mezioborové konference Domu historie Přešticka, Spolku pro záchranu historických památek Přešticka a XVII. konference Genius loci českého jihozápadu konané v Přešticích 21. září 2020, Přeštice 2021, s. 231–239;
Jiří CUKR – Marek JANDÁK, Karel Hansa: the Czechoslovak Traveller in Syria and Lebanon in 1922 and His Work for the Benefit of Armenian Genocide Survivors, in: International Journal of Armenian Genocide Studies 5, 2020, s. 7–31;
Jiří CUKR – Tomáš HUNČOVSKÝ – Adriana NÁPRAVNÍKOVÁ, Calofrig. Historie těžby a průmyslového podnikání v Borovanech, Borovany – České Budějovice 2020;
Jiří CUKR – Hana KOUBKOVÁ, Geografický původ truhlářských učňů v Ledenicích a Lišově v letech 1918–1938, in: JSH 88, 2019, s. 319–347;
Jiří CUKR, Galerie vybraných absolventů Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích. 350 portrétů od A do Ž, České Budějovice 2018;
Jiří CUKR, Bílá vrána v černém šatě. Životní pouť Františka Jana Kroihera (1871–1948), České Budějovice 2017;
Jiří CUKR, Dva roky, dvě kroniky, jedna obec, jeden kronikář: úpravy kronikářských zápisů z let 1968 a 1969 v Ledenicích na Českobudějovicku, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (edd.), Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 1968–1971, Praha – České Budějovice 2017 s. 148–155;
Jiří CUKR, Sbírka listin k matrikám Jihočeského kraje a příprava na její digitalizaci, in: Archivum Trebonense 14, 2017, s. 38–51;
Jiří CUKR, Reflexe světových událostí v letech 1963–1967 v obecních kronikách Českobudějovicka, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (edd.), Předjaří. Československo 1963–1967, Praha – České Budějovice 2016, s. 120–125;
Jiří CUKR, Trnitá cesta k výstavbě kostela v Českých Velenicích, in: Vlastivědný sborník Dačicka 28, 2016, s. 215–228;
Jiří CUKR, Likvidace kláštera servitů na Nových Hradech v roce 1950 (s edicí soupisu jeho inventáře), in: JSH 84, 2015, s. 461–489;
Jiří CUKR, Rostropovič v Ledenicích. Návštěva sovětského umělce na jihočeském venkově, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (edd.), Československo v letech 1954–1962, Praha – České Budějovice 2015, s. 213–227;
Jiří CUKR, Z Ledenic do Užhorodu: životní pouť italského legionáře Štěpána Čábely (1896–1920), in: Archivum Trebonense 13, 2014, s. 35–46; 
Jiří CUKR, Rok 1953 v zápisech obecních kronik na Českobudějovicku, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (edd.), Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, Praha – České Budějovice 2014, s. 434–443;
Jiří CUKR, Pokusy o založení městské kroniky v Českých Budějovicích ve dvacátých a třicátých letech 20. století, in: Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic 5, 2013, s. 186–191;
Jiří CUKR, „První jiskrné proudění vody". Stavba skupinového vodovodu pro obce Besednice, Nesměň, Něchov a Todně ve dvacátých letech 20. století, in: David Tomíček (ed.), Historie 2009: sborník prací z 15. celostátní studentské vědecké konference konané 8. a 9. dubna 2010 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2010, s. 205–230;
Jiří CUKR, Sochař Břetislav Benda a České Budějovice, in: Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic 4, 2010, s. 137–146.