Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D.

Datum narození:
20. 2. 1980
Místo narození:
Most
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
FF UK, Filologie – český jazyk (Ph.D.), 2011
FF UK, Archivnictví a pomocné vědy historické, 2007
PedF UK, Český jazyk a literatura – Dějepis, 2004
Biogram:

Instituce:
VŠCHT, odborný asistent, 2020–dosud
Archiv ČVUT, archivář, 2017–dosud
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 2014–dosud
AZZI, spol. s r.o., koordinátor výuky českého jazyka pro cizince, 2006–2017
ÚJČ AV ČR, vědecký pracovník, 2005–2019
Odborné zaměření:
Dějiny vědy a techniky 19. a 20. století s akcentem na dějiny vědeckých institucí a osobností a na jejich metodologické a konceptuální zázemí.
Publikace:
Věra DVOŘÁČKOVÁ – Ivana LORENCOVÁ, Zaostřeno na chemii, Praha 2022;
Věra DVOŘÁČKOVÁ a kol., Stavbám na kloub. Stoleté dějiny Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Praha 2021;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, 100 let Kloknerova ústavu, Praha 2021;
Martin FRANC – Věra DVOŘÁČKOVÁ a kol., Dějiny Československé akademie věd I (1952–1962), Praha 2019;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, Beton: Symbol pokroku i úpadku, in: Milan Hlavačka – Jakub Raška a kol., Symboly doby: historické eseje, Praha 2019, s. 143–158;
Věra DVOŘÁČKOVÁ – Vlasta MÁDLOVÁ – Jiří ŠOUKAL et al., Science below Rokoska Hill. History of the Institute of Rock Structure and Mechanics, Praha 2019;
Věra DVOŘÁČKOVÁ – Martin FRANC (edd.), Science overcoming borders?, Praha 2018;
Věra DVOŘÁČKOVÁ – Vlasta MÁDLOVÁ – Jiří ŠOUKAL a kol., Věda pod Rokoskou: dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců, Praha 2018;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, „Bez Havránka si nikdo ani neškrtl": poválečné vztahy katedry českého jazyka pražské filozofické fakulty a akademického Ústavu pro jazyk český, in: AUC–HUCP 57, 2017, s. 105–122;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, Technické obory a jejich začleňování do vznikající Československé akademie věd, in: Práce z dějin Akademie věd 9, 2017, s. 1–18;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, Změny organizační struktury a umístění Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, in: Práce z dějin Akademie věd 2, 2016, s. 193–210;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, Akademické počátky české jazykovědné bohemistiky, in: Práce z dějin Akademie věd 6, 2015, s. 47–60;
Vlasta MÁDLOVÁ – Josef TOMEŠ (edd.), Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana, Praha 2015;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, K činnosti komisí fonografické, ortoepické a fonetické České akademie věd a umění, in: Práce z dějin Akademie věd 6, 2014, s. 47–60;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, „Znovunalezené" Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého, in: Práce z dějin Akademie věd 5, 2013, s. 47–54;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, Osudy Ústavu pro jazyk český: Dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů, Praha 2011;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, Proměny organizační struktury Ústavu pro jazyk český (1946–1989), in: Práce z dějin Akademie věd 3, 2011, s. 37–52;
Věra DVOŘÁČKOVÁ, Profesor Bohumil Ryba, mezi vědou a vězením, in: Sborník Archivu bezpečnostních složek 7, 2010, s. 227–274.