Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D.

Datum narození:
19. 11. 1978
Místo narození:
Pelhřimov
Hlavní pracoviště:
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Pracoviště:
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie
Vysoká škola:
Pedf UK, České a československé dějiny (Ph.D.), 2012
Pedf UK, Český jazyk a literatura – dějepis (Mgr.), 2004
Biogram:
V letech 2013–2014 stipendium Post-Masters Intra-Visegrad Scholarship, HIÚ SAV Bratislava.
V letech 2011–2012  stipendium Národného štipendijného programu SR, badatelský pobyt na HIÚ SAV Bratislava.
Je členem výkonné redakce časopisu Marginalia historica.
Účastnil se řady výzkumných projektů: 2019–2021 Evolucionismus, nacionalismus a rasismus v české a slovenské vědě (1882–1948). Dialog mezi humanitními obory a biologií (1882–1948), GA ČR 19-03474S, hlavní řešitel; 2017–2019 Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století, GA17-11309, HIÚ AV ČR, spoluřešitel, hlavním řešitelem prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.; 2015–2017 Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století, ÚČL AV ČR, spoluřešitel, hlavním řešitelem PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.; 2015–2017 Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989, GA15-03754S, Etnologický ústav AV ČR, spoluřešitel, hlavním řešitelem PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Je předsedou Asociace pro didaktiku dějepisu z. s. (https://adidej.cz).
Instituce:
ÚSD AV ČR, 2019–2022
FP TUL, KHI, 2017–dosud
Lauderovy školy při Židovské obci v Praze, 2011-dosud
Odborné zaměření:
Dějiny a teorie historiografie, etnologie a příbuzných vědních oborů. Historiografie jako umění, text a sociální performance. Kulturní dějiny střední Evropy od dualismu k socialismu. Česko-slovenské vztahy, čechoslovakismus. Didaktika dějepisu.
Publikace:
Milan DUCHÁČEK, Czech Ethnography in the Protectorate of Bohemia and Moravia. At the crossroads of Slavic Studies, regionalism and Heimatschutzbewegung – an attempt at an insight into a seldom researched topic, in: Michal V. Šimůnek (ed.), Science, Occupation, War: 1939–1945, Praha 2022, s. 163–206;
Milan DUCHÁČEK, Czechoslovakism in the first half of the Czechoslovak republic. State building concept or hackneyed old phrase?, in: Adam Hudek – Michal Kopeček – Jan Mervart (edd.), Czechoslovakism, London – New York 2022, s. 172–208;
Milan DUCHÁČEK, Českoslovenští slavisté v osidlech geopolitiky. Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu a dilemata mezinárodní spolupráce na výzkumu karpatské kultury mezi válkami, in: SD 29, 2022, s. 471–511;
Milan DUCHÁČEK, Nosorožec na cestě za zapadajícím sluncem. Jan Gebauer ml. – historik mezi syntézou a cholerou, in: Martin Hrdina – Kateřina Piorecká – Eva Bendová (edd.), Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století, Praha 2022, s. 43–61;
Milan DUCHÁČEK, Svätý za katrem. Cesta buržoazního nacionalisty tam a zase zpátky. K možnostem a limitům kontextuální biografie jako historiografického žánru, in: Česká literatura 70, 2022, s. 327–345;
Eva BENDOVÁ – Zdeněk HOJDA – Marie FIŘTOVÁ – Milan DUCHÁČEK (edd.), Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století: sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Praha 2021;
Milan DUCHÁČEK, Z letních bytů do dělnické jídelny. Pragmatizace odpočinku „duševních pracovníků“ od Jaroslava Golla k Aleši Hrdličkovi, in: Eva Bendová – Zdeněk Hojda – Marie Fiřtová – Milan Ducháček (edd.), Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století: sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Praha 2021, s. 42–60;
Milan DUCHÁČEK, Německá inspirace zakladatelů Českého lidu: Čeněk Zíbrt a Lubor Niederle v tavícím kotlíku rodících se věd o člověku, „lidu“ a společnosti, in: Pavla Machalíková – Taťána Petrasová – Tomáš Winter (edd.), Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února – 2. března 2019, Praha 2020, s. 40–54;
Milan DUCHÁČEK, Čechoslovakismus v prvním poločase ČSR: státotvorný koncept nebo floskule?, in: Adam Hudek – Michal Kopeček – Jan Mervart (edd.), Čecho/slovakismus, Praha 2019, s. 149–181;
Milan DUCHÁČEK, Obraz Němců v Deutschböhmen optikou německojazyčné Volkskunde před rokem 1918, in: Pavel Jakubec – Jaroslav Pažout (edd.), Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, Liberec 2019, s. 177–193;
Milan DUCHÁČEK, „Pravda není to, co jest, ale to, co býti má.“ Noetika Františka Mareše a ideové zdroje obnovení sporu o Rukopisy královédvorský a zelenohorský v době první republiky, in: Dalibor Dobiáš (ed.), Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století, Praha 2019, s. 135–149;
Milan DUCHÁČEK, Slovaks on Display. Otherness of the „Eastern Brothers“ at the Czechoslavic Ethnographic Exhibition in Prague 1895, in: Acta Ethnographica Hungarica 64, 2019, s. 177–199;
Milan DUCHÁČEK, Stovražba oslí čelistí. Satiry českých národovců o Rukopisech královédvorském a zelenohorském jako útok na prestiž české moderní vědy (pokus o kontextualizaci a žánroslovné ukotvení), in: Dalibor Dobiáš (ed.), Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století, Praha 2019, s. 150–159;
Eva BÍLKOVÁ – Milan DUCHÁČEK – Josef MATOUŠEK – Milena ROUDNÁ, „Chaloupeckého jablka“. Pomolog Václav Chaloupecký a jeho vztah k pěstování a šlechtění ovocných dřevin v kontextu ovocnářství v českých zemích a na Jičínsku, in: Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky, Liberec–Praha–Turnov 2018, s. 323–346;
Milan DUCHÁČEK – Jitka BÍLKOVÁ a kol., Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky, Liberec–Praha–Turnov 2018;
Milan DUCHÁČEK – Jitka BÍLKOVÁ, Kontinuity a zlomy v české a slovenské historiografii v éře první republiky: několik glos na úvod, in: Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky, Liberec–Praha–Turnov 2018, s. 11–23;
Milan DUCHÁČEK, Karel Chotek a Cerovo: od iniciace k specializaci (causerie k půlstoleté proměně terénního výzkumu), in: SN 66, 2018, s. 116–139;
Milan DUCHÁČEK, Mezi odkouzlením a okouzlením. Wilhelm Dilthey a noetické limity generace Václava Chaloupeckého, in: Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky, Liberec–Praha–Turnov 2018, s. 38–68;
Milan DUCHÁČEK, Osvětou proti alkoholu duše. Knihovny v ČSR, in: Petr Šámal – Tomáš Pavlíček – Vladimír Barborík – Pavel Janáček a kol., Literární kronika první republiky. Události–díla–souvislost, Praha 2018, s. 156–160;
Milan DUCHÁČEK, Co zůstal etnograf Karel Chotek dlužen Balkánu?, in: Dana Bittnerová – Miriam Moravcová (edd.), Etnické komunity. Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu, Praha 2017, s. 339–354;
Milan DUCHÁČEK, Deset tezí k (dis)kontinuitě československé etnografie před rokem 1945, in: Jiří Woitsch – Adéla Jůnová Macková a kol., Etnologie v zúženém prostoru, Praha 2017, s. 37–70;
Milan DUCHÁČEK, Dilemata čechoslovakismu: etnograf Karel Chotek mezi vědou a propagandou, in: Milena Bartlová a kol., Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, Praha 2017, s. 28–44;
Milan DUCHÁČEK, „Kufříkový profesor“ průkopníkem terénního výzkumu. Etnograf Karel Chotek na Univerzitě Komenského, in: Martin Slobodník – Marta Glossová (edd.), 95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce, Bratislava 2017, 185–202;
Milan DUCHÁČEK, Boj o Pekařovu stolici. Václav Chaloupecký, František Hrubý a generační proměna (česko)slovenské univerzitní historiografie v čase První republiky, in: Dějiny–teorie–kritika 11, 2014, s. 26–65;
Milan DUCHÁČEK, Československý národ jako ideál a touha, in: Martin Hrdina – Kateřina Piorecká (edd.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 21.–23. února 2013, Plzeň 2014, s. 185–197;
Milan DUCHÁČEK, „Stvůry v provincii“ Václav Chaloupecký, Jan Emler a přejímání hornouherských knihoven do správy ČSR, in: MH 5, 2014, s. 45–63;
Milan DUCHÁČEK, Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin, Praha 2014;
Milan DUCHÁČEK, Holíčská fara v konceptualizaci dějin Václava Chaloupeckého a Daniela Rapanta, in: Vladimír Goněc (ed.), Česko-slovenská historická ročenka, 2013 (vyd. 2014), s. 199–224;
Milan DUCHÁČEK, Kep paní Arne Novákové (střep z pekařovské epistolografie), in: Jiří Starý – Olga Škochová – Jitka Pelikánová (edd.), Varia obscura. Sborník k 50. narozeninám Jaroslava Tulky, Červený Kostelec 2013, s. 26–32;
Milan DUCHÁČEK, „Maximum, kterého bylo možno dosáhnout.“ Václav Chaloupecký, centralizace slovenského archivnictví a archivní rozluka s Maďary, in: Ivo Navrátil (ed.), Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.–20. dubna 2013 v Jičíně, Semily 2013, s. 378–390;
Milan DUCHÁČEK, Bratislavská vila Václava Chaloupeckého. Obraz z proměny Prešpurku v československý prostor, in: Zborník Múzea města Bratislavy 24, 2012, s. 117–132;
Milan DUCHÁČEK, Nepřítomnost Václava Chaloupeckého (v české a slovenské historiografii), in: Sylva Sklenářová a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století VI., Hradec Králové 2012, s. 295–304;
Milan DUCHÁČEK, Václav Chaloupecký a budování historického semináře Univerzity Komenského, in: AUC–HUCP 52, 2012 (vyd. 2013), s. 101–134;
Milan DUCHÁČEK, Z anarchisty knížecím archivářem: Václav Chaloupecký: léta zrání československého historika (1904–1918), in: MH 3, 2012, s. 5–51;
Milan DUCHÁČEK, Dva kohouti na jednom smetišti. Václav Chaloupecký, Josef Pekař a selská otázka v husitství, in: Robert Novotný – Petr Šámal (edd.), Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje, Praha–Litomyšl 2011, s. 389–403;
Milan DUCHÁČEK, Strážce národního palladia. Fixní idea Jana Vrzalíka, in: DaS 33, 2011, s. 24–27;
Milan DUCHÁČEK, Václav Chaloupecký a Daniel Rapant – trauma z blízkosti?, in: FH 5, 2011, s. 78–97;
Milan DUCHÁČEK, Jak dobýt Slovensko. Kořeny čechoslovakismu Václava Chaloupeckého, in: DaS 32, 2010, s. 24–25.