Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Miroslava Květová, Ph.D.

Datum narození:
2. 12. 1987
Místo narození:
Příbram
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
JU, Pomocné vědy historické (Ph.D.), 2019
JU, Archivnictví (Mgr.), 2014
JU, Archivnictví (Bc.), 2011
Biogram:
V letech 1999–2007 studovala na Gymnáziu Vodňany.
Instituce:
MÚA AV ČR, postdoktorand, 2020–dosud
MÚA AV ČR, doktorand, 2015–2019
MÚA AV ČR, odborný pracovník výzkumu a vývoje, 2013–2015
Odborné zaměření:
Narativní prameny měst raného novověku. Ediční činnost. České kulturní a politické dějiny konce 19. a první poloviny 20. století. Archivní činnost.
Publikace:
Vratislav DOUBEK – Miroslava KVĚTOVÁ (edd.), Josef Dürich, zapomenutý vítěz, Praha 2021;
Lukáš FASORA – Miroslava KVĚTOVÁ – Richard LEIN – Ondřej MATĚJKA (edd.), Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě, Praha 2020;
Miroslava KVĚTOVÁ – Marie TOŠNEROVÁ, Morové epidemie v českých raně novověkých městech optikou narativních pramenů, in: OH 21, 2020, s. 153–169;
Marie TOŠNEROVÁ – Miroslava KVĚTOVÁ, Paměť měst. Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800, Praha 2019;
Miroslava KVĚTOVÁ, Lukáš Bernard Schneider a jeho kronikářská činnost. Obraz města Českých Budějovic pohledem měšťana druhé poloviny 18. století, in: Studie o rukopisech 47, 2017, s. 93–123;
Miroslava KVĚTOVÁ, Obraz hilsneriády ve vzájemné korespondenci T. G. Masaryka a Josefa Adolfa Bulovy, in: Práce z dějin Akademie věd 9, 2017, s. 51–84;
Miroslava KVĚTOVÁ – Petra TOMSOVÁ, Digitalizace fotografií z fondů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., in: Archivum Trebonense 14, 2017, s. 268–279;
Miroslava KVĚTOVÁ, Kroniky Jana Jiřího Millauera a Jana Eichlera a jeho syna Jana Antonína Eichlera – analýza dvou kronik měšťanů Českých Budějovic z druhé poloviny 18. století, in: JSH 85, 2016, s. 403–433;
Vlasta MÁDLOVÁ – Josef TOMEŠ – Tomáš W. PAVLÍČEK – Jan BOHÁČEK – Martin FRANC – Miroslava KVĚTOVÁ – Pavel FABINI – Jan HÁLEK – Marie BAHENSKÁ – Daniela BRÁDLEROVÁ – Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Martin KLEČACKÝ – Milena JOSEFOVIČOVÁ – Hana KÁBOVÁ – Helena KOKEŠOVÁ – Věra DVOŘÁČKOVÁ, Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana, Praha 2015;
Miroslava KVĚTOVÁ, Kroniky českobudějovických měšťanů raného novověku, in: Kuděj 15, 2014, s. 5–31.