Lexikon historiků a historiček 2022

JUDr. PhDr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.

Datum narození:
24. 6. 1982
Místo narození:
Kadaň
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Právnická fakulta (PF UP)
Vysoká škola:
PF UK, Právo a právní věda (JUDr.), 2022
PrF MU, Právo a právní věda (Mgr.), Teoretické právní vědy (Ph.D.), 2011, 2017
FF UK, Historie (Mgr., PhDr.), České dějiny (Ph.D.), 2006, 2007, 2014
Biogram:
V současnosti působí na právnické fakultě v Olomouci, kde vyučuje právní dějiny a římské právo.
Externě spolupracuje s Ústavem pomocných věd a archivnictví MU na projektech a přednáškové činnosti.
Ve výzkumu se dlouhodobě věnuje starším českým dějinám se zaměřením na právní aspekty života středověkého člověka, zejména tématům jako jsou právní rituály a romanizace právní kultury.
Je členem Centra medievistických studií (od 2022), Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku HIÚ AV ČR (od 2021), redakční rady Slovníku středověké latiny v českých zemích (od 2020) a Centra pro studium středověku FF UK (od 2019).
Instituce:
PF MU, Katedra dějin státu a práva, odborný asistent, 2017–2022
PF UPOL, Katedra teorie práva a právních ději, odborný asistent, 2016–dosud
FF MU, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, externí vyučující, 2015–dosud
Odborné zaměření:
Právní medievistika. Právní romanistika.
Publikace:
Jakub RAZIM, Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské, Praha 2022;
Ondřej HORÁK – Jakub RAZIM, Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích, Praha 2022;
Jakub RAZIM, Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové. Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku, Praha 2017.