Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Datum narození:
18. 1. 1951
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav českých dějin
Vysoká škola:
FF UK, Archivnictví–dějepis, 1974
Biogram:
V roce 1990 získal titul CSc.
V roce 1998 se habilitoval (doc.) v oboru hospodářských a sociálních dějin.
V roce 2006 byl jmenován profesorem českých dějin.
Instituce:
FF UK, profesor, 1984–dodnes
Odborné zaměření:
Moderní hospodářské a sociální dějiny střední Evropy s akcentem na dějiny českých zemí. Dějiny mezinárodních vztahů s akcentem na geopolitickou situaci českých zemí / Československa. Moderní politické dějiny. Dějiny venkova a zemědělství.
Publikace:
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Die Živnostenská banka (Gewerbebank) zwischen Prag und Wien, in: Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (edd.), Demokratische Monarchie, undemokratische Republik? Kontinuitäten und Brücke zwischen Monarchie und Republik in Mitteleuropa, Schriftenreihe der Ständigen Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe, Bd. 5, Wien 2022, s. 191–201;
Eduard KUBŮ – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Legitimizovaná žebrota – oblast podnikání nejchudších. Žebrácké produkční koncese v Čechách období od sklonku 19. století do nacistické okupace, in: Jan Štemberk – Aleš Skřivan ml. a kol., Cestami hospodářských dějin, Praha 2020;
Eduard KUBŮ – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Na cestě k moderní business history. Dějiny podnikání v badatelské poli pražské hospodářsko-historické školy, in: HD 35, 2020, s. 13–30;
Eduard KUBŮ – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Workshop – tvůrčí platforma i rozcestí. Přítomnost a budoucnost české cesty business history, in: HD 35, 2020, s. 7–12;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Podnikání ve službách politické strany. Tiskařské a vydavatelské družstvo českých agrárníků Novina (1897–1938), in: HD 35, 2020, s. 141–183;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Živnostenská banka mezi Prahou a Vídní, in: Lukáš Fasora – Miroslava Květoná – Richard Lein – Ondřej Matějka (edd.), Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě, Praha 2020, s. 163–180;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Agrární osvěta, její pole, prostředky, cesty transferu. Metodologická úvaha orientovaná ke střední Evropě a zvláště pak českým zemím, in: Prameny a studie 65, Praha 2019, s. 11–34;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Český Honza. Symbol rustikální moudrosti v mentálním obrazu české společnosti 19. a 20. století, in: Milan Hlavačka – Jakub Raška a kol., Symboly doby: historické eseje, Praha 2019, s. 335–354;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Člověk ve víru proměn společnosti a režimů. Socializace, identita, krize identity, resocializace. Otto Rydlo – funkcionář komunistické strany, žurnalista, podnikatel a politický vězeň (1896–1974), in: PagH 27, 2019, s. 576–600;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Zbytkový statek. Od ekonomického produktu pozemkové reformy k symbolu jejího neřádu, in: Milan Hlavačka – Jakub Raška (edd.), Symboly doby. Historické eseje, Praha 2019, s. 367–393;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA – Antonín ŠIMČÍK a kol., 100 let Národního zemědělského muzea, Praha 2018;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Dědictví Rakousko-uherské monarchie a odrakouštění, in: Dagmar Hájková – Pavel Horák (edd.), Republika československá: 1918–1939, Praha 2018, s. 101–116;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Die Nostrifizierung von Industrie- und Handelsfirmen in der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei: Nationale Dimension und langfristige Auswirkungen, in: Dieter Gosewinkel – Roman Holec – Miloš Řezník (edd.), Eigentumsregime und Eigentumskomflikte im 20. Jahrhundert, Essen 2018, s. 45–77;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Nový stát uprostřed Evropy, in: Dagmar Hájková – Pavel Horák (edd.), Republika československá 1918–1939, Praha 2018, s. 76–92;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA (edd.), Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi. Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Historicko-kritická edice, Praha 2018;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Rodinná firma. Pojem a historický kontext jeho současného obsahu se zřetelem k českým zemím, in: Milan Hlavačka – Pavel Bek a kol., Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018, s. 25–41, 491–494;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Z vrchnostenského úředníka podnikatelem. Agrární komplex Františka Horského – příklad rodinného podnikání šedesátých a sedmdesátých let 19. století, in: Milan Hlavačka – Pavel Bek a kol., Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018, s. 119–140, 14–518;
Eduard KUBŮ, „Němci v lese“. Literární bagatela A. F. Rosenfelda na velké téma (Prusko-rakouská válka 1866), in: Martin Barus a kol., Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové 2018, s. 284–291;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Pohádkový Honza. Zamyšlení nad jedním z mentalitních symbolů české vesnice druhé poloviny 19. a prvních decennií 20. století, in: HS, 2017, s. 127–136;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Rok 1915 – přelom ve vývoji frontové reportáže jako instrumentu válečné propagandy Německa a Rakouska-Uherska. Komparativní analýza děl směrodatných protagonistů žánru Ludwiga Ganghofera a Alice Schalek, in: Jaroslav Láník – Tomáš Kykal a kol., Léta do pole okovaná. 1915, Noví nepřátelé, nové výzvy, Praha 2017, s. 95–122;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Z časů, kdy nebylo co jíst …, in: Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Jiří Šouša (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017, s. 49–67;
Eduard KUBŮ – Torsten LORENZ, Der Wirtschaftsraum der böhmischen Länder 1848–1948. Prozesse strukturellen Wandels, technologischer Entwicklung und der Formierung der Unternehmer– und Managereliten in einem multiethnischen Raum, in: Matthias Stickler – Jaroslav Kučera – Raimund Paleczek (edd.), Deutsche und Tschechen. Landsleute und Nachbarn in Europa, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2017, s. 118–133;
Jitka BALCAROVÁ – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017;
Eduard KUBŮ – Jindřich SOUKUP – Jiří ŠOUŠA (edd.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha 2016;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Hospodářská krize v českých zemích / Československu jako historiografický problém, in: Eduard Kubů – Jindřich Soukup – Jiří Šouša (edd.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha 2016, s. 55–82;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Světové hospodářské konference v Ženevě 1927 – předmět sváru československých politických a podnikatelských zájmových uskupení, in: Eduard Kubů – Jindřich Soukup – Jiří Šouša (edd.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha–Ostrava 2015, s. 231–254;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci. Československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915–1916), Praha 2015;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Ve víru hospodářské paniky a zmatků. Živnostenská banka v prvním roce Velké války, in: Jaroslav Láník – Tomáš Kykal a kol., Léta do pole okovaná. 1914. Proměny společnosti a státu ve válce, Praha 2015, s. 135–159;
Jitka BALCAROVÁ – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA (edd.), Úvahy a stati o agrární modernizaci v českých zemích: In memoriam hospodářského historika Jaroslava Pátka, Praha 2015;
Eduard KUBŮ, „Gerstel“ – symbol zámožnosti a nábytkářské kvality. Emil Gerstel (1870–1919), Friedrich Gerstel (1896–1967), in: Drahomír Jančík – Barbora Štolleová (edd.), Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014, s. 148–172;
Eduard KUBŮ, Hans Nikolaus Krauss – svědek života chebského venkova posledních desetiletí 19. století, in: Eduard Kubů – Jiří Šouša – Aleš Zářický (edd.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948: diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha 2014, s. 94–112;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA – Aleš ZÁŘICKÝ (edd.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948. Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha 2014;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Historiografie německého agrarismu v českých zemích 19. a 20. století, in: VLH 32, 2014, s. 69–84;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Hraničářství v dílech klasiků české literatury v období před Velkou válkou. Od Čechova Lešetínského kováře ke Staškovu románu Na rozhraní, in: Eduard Kubů – Jiří Šouša – Aleš Zářický (edd.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948. Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha 2014, s. 185–218;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Sedlák spisovatelem a hraničářem. Hugo Scholz a jeho romány Brunbacherleute a Noch steht ein Mann, in: Eduard Kubů – Jiří Šouša – Aleš Zářický (edd.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948: diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha 2014, s. 477–513;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Svatopluk Čech a jeho Lešetínský kovář ve stínu dvouhlavého orla. O počátcích paradigmatu české „hraničářské“ literatury, in: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 5, 2014, s. 129–149;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Zpravodajská nezkušenost versus profesionalita. Rakousko-uherská rozvědka a Masarykova zahraniční akce ve Švýcarsku v roce 1915, in: DaS 36, 2014, s. 14–17;
Steffen HÖHNE – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Úvodem: pojmosloví – stav bádání – historický kontext, in: Eduard Kubů – Jiří Šouša – Aleš Zářický (edd.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948. Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha 2014, s. 13–47 (česky), 681–718 (anglicky);
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Deutsche Agrarpartei in Böhmen a česko-německá vyrovnávací jednání v předvečer Velké války. Příspěvek ke Kazbundově reflexi role nejvýznamnější německé občanské strany, Z Českého ráje a Podkrkonoší, in: Ivo Navrátil (ed.), Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.–20. dubna 2013 v Jičíně, Semily–Turnov–Jičín 2013, s. 160–176;
Eduard KUBŮ – Torsten LORENZ – Uwe MÜLLER – Jiří ŠOUŠA (edd.), Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Berlin–Praha 2013;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Franz Spina und der deutsche Agrarismus in den böhmischen Ländern der ersten Jahrzente des 20. Jahrhunderts, in: Steffen Höhne – Ludger Udolph (edd.), Franz Spina (1868–1938). Ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit, Köln–Weimar–Wien 2012, s. 141–168;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Německý agrarismus v severovýchodních Čechách v prvních desítiletích 20. století. „Selská kázání“ / „Bauern-Predigten“ Hugo Scholze, in: Josef Harna – Blanka Rašticová (edd.), Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky, Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště, č. 17/2012, Uherské Hradiště 2012, s. 205–216;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Německý sedlák z Broumovska mezi patriotismem, nacionalismem a agrarismem. Román Hugo Scholze „Noch steht ein Mann“ v gravitačním poli politického zájmu, in: Náchodsko od minulosti k dnešku. Sborník příspěvků in memoriam PhDr. Ladislava Hladkého, CSc. 7, 2012, s. 277–300;
Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ, Historiographical discourse on the first Czechoslovak economic Reform, in: Tomáš Löster – Tomáš Pavelka (edd.), International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague, September 22–23, Slaný 2011, s. 205–214;
Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Arisierungsgewinnler. Die Rolle der deutschen Banken bei der „Arisierung“ und Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (1939–1945), Wiesbaden 2011;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, „Bývalí lidé“. Z podnikatele a manažera třídním nepřítelem – Ing. Jaromír Bečka s rodinou před únorem 1948 a po něm, in: Ivan Šedivý – Jan Němeček – Jiří Kocián – Oldřich Tůma (edd.), České křižovatky evropských dějin, Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti, Praha 2011, s. 215–224;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Peněžnictví – směrodatný činitel ekonomické emancipace, in: Drahomír Jančík – Eduard Kubů (edd.), Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859–1945), Praha 2011, s. 81–124;
Eduard KUBŮ, Obraz české transformace v zrcadle sociologického výzkumu, in: HS 3, 2011, s. 41–62;
Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ, Hospodářská obnova Československa po druhé světové válce (Cesta průmyslového státu od tržní k plánované ekonomice), in: Jan Němeček a kol., Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století. Hledání východisek, Praha 2010, s. 375–391;
Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, „Arizace“ a sociální změna v českých zemích 1938–1945. Akvizice židovského majetku – instrument sociálního vzestupu nového vlastníka, in: Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka (edd.), Arizácie, Acta historica Posonensia XI, Bratislava 2010, s. 81–112;
Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, „Aryanisation“ and Social Change in the Bohemian Lands, in: Alois Moser – Peter Eigner – Andreas Resch (edd.), Unternehmertum im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Unternehmerische Aktivitäten in historischer Perspektive, Veröffentlichungen der Österreichischen Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, Bd. 28, Wien 2010, s. 215–250;
Eduard KUBŮ – Jiří NOVOTNÝ – Jiří ŠOUŠA, Deutsche Agrarbank für Österreich, hospodářský instrument německého politického agrarismu v českých zemích (1912–1919), in: MD 18, 2010, s. 1–22;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Agrární strana, agrární peněžnictví a agrární úvěr. Institucionalizace agrárně-ekonomického zájmu a jeho prolínání se zájmem politickým, in: Josef Harna – Blanka Řašticová (edd.), Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Studie Slováckého muzea 15, Uherské Hradiště 2010, s. 155–163;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Die Wiener Grüne Internationale – eine mitteleuropäische Transfergeschichte?, in: Helga Schulz – Angela Harre (edd.), Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis 1960, Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 19, Wiesbaden 2010, s. 243–256;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Středoevropský a slovinský agrarismus v komparativní dimenzi (1918–1928). Programy, transfery idejí, možnosti spolupráce, in: Jure Gašparič (ed.), Češi a Slovinci v moderní době / Čehi in Slovenci v dobi moderne, Praha–Ljubljana 2010, s. 227–262;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, The Czechoslovak Loan of 1922: Meeting Place of Financial Elites of London and Prague, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 11, 2010, s. 11–26;
Jure GAŠPARIČ – Eduard KUBŮ – Žarko LAZAROVIĆ – Jiří ŠOUŠA (edd.), Češi a Slovinci v moderní době / Čehi in Slovenci v dobi moderne, Praha–Ljubljana 2010.