Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Tomáš Bárta Pražák

Datum narození:
12. 3. 1986
Místo narození:
Litoměřice
Hlavní pracoviště:
Národní muzeum
Pracoviště:
Knihovna Národního muzea
Vysoká škola:
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Historické vědy, 2015
Biogram:
Historik, archivář a knihovník.
Od roku 2016 doktorandem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Církevní a obecné dějiny.
V letech 2018–2020 byl hlavním řešitelem GA UK projektu při KTF UK s názvem "Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze" a v letech 2019–2020 se zapojil do projektu Archiv-Net v rámci programu Spolupráce Česká republika – Sasko 2014–2020 při Archeologickém ústavu AV ČR.
Instituce:
PNP, kurátor, 2019–2021
ARÚ AV ČR, archivář, 2019–2020
PřF UK – Mapová sbírka, knihovník bibliograf, 2018–2018
SOA v Praze – SOkA Mělník, archivář, 2016–2018
SOA v Litoměřicích, archivář, 2014–2016
Odborné zaměření:
Emanuel Arnošt z Valdštejna a jeho písemná pozůstalost. Dějiny každodennosti.
Publikace:
Tomáš BÁRTA PRAŽÁK (ed.), Emanuel Arnošt z Valdštejna: Conciones meæ Bohemicæ, Praha 2020;
Tomáš BÁRTA PRAŽÁK, Emanuel Arnošt z Valdštejna jako teolog z praxe: kazatel při metropolitní kapitule sv. Víta v Praze, in: Vít Vlnas, Na rozhraní času: litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716–1789) a jeho svět, Praha 2019 s. 55–66;
Tomáš BÁRTA PRAŽÁK, Počátky pletařství v Mělníku na základě písemných pramenů, in: Nikola Michňová – Tomáš Bárta Pražák (edd.), "Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!" Proutěná kultura v kontextu času a prostoru, Mělník 2019, s. 75–79;
Tomáš PRAŽÁK, Anton Dreher Brauhaus Kl. Schwechat: zlomek pivovarnického impéria na historických fotografií, in: Martin Veselý (ed.), Orosené dějiny, Ústí nad Labem 2019, s. 175–211;
Tomáš PRAŽÁK, Desinterpretace v biografii Emanuela Arnošta z Valdštejna, in: Magdaléna Nová – Elena Babich (edd.), Nevidíme, co nevíme. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2018, s. 261–266;
Tomáš PRAŽÁK, Nejmenší česky psaný rukopis Starého zákona z tzv. Valdštejnské sbírky, in: StR 47, 2017, s. 125–132;
Tomáš PRAŽÁK, Infanticidium v litoměřickém regionu 2. poloviny 19. století ze spisů Krajského soudu Litoměřice, in: PB 6, 2013, s. 194–203.