Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.

Datum narození:
26. 5. 1977
Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav
Vysoká škola:
FF UHK, Historie: České a československé dějiny (Ph.D.), 2007
PdF UHK, Učitelství pro 2. stupeň základních škol: anglický jazyk – dějepis (Mgr.), 2001
Biogram:
V roce 2008 absolvoval rigorózní řízení na FF UHK (PhDr.).
Mezi lety 2009–2011 byl řešitelem postoktorského projektu GAČR zaměřeného na majetkové sankce vůči šlechtě po Bílé hoře.
Působí jako ředitel Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny (od 2016) a částečně jako akademický pracovník (FF UHK, od 2010).
Věnuje se popularizačním přednáškám. 
Instituce:
Kancelář Poslanecké sněmovny – Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny, Ředitel odboru, 2016–dosud
FF UHK, HIÚ, akademický pracovník, 2010–dosud
Odborné zaměření:
Raný novověk v českých zemích s důrazem na hospodářské dějiny, šlechtu a kulturu. Regionální historie východních Čech a Kladska.
Publikace:
Jaroslav ŠŮLA – Ondřej TIKOVSKÝ, Ve městě a na zámku. Dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války, České Budějovice 2019;
Ondřej TIKOVSKÝ, S údělem prosebníka. Restituční úsilí šlechty českého severovýchodu potrestané pobělohorskými konfiskacemi, České Budějovice 2013.