Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

Datum narození:
2. 2. 1951
Místo narození:
Frýdek-Místek
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF MU), Ústav pomocných věd historických a archivnictví
Vysoká škola:
FF UJEP Brno, Archivnictví, 1974
Biogram:
Titul PhDr. získal v roce 1977, CSc. v roce 1993.
Je předsedou Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně, členem Komise pro vydávání středověkých pramenů, Českého národního komitétu historiků, Mezinárodní heraldické a genealogické společnosti (od 2010), předsedou ediční řady Nobilitas in historia moderna a členem společnosti Adler, Vídeň.
Instituce:
FF MU, ústav pomocných věd historických a archivnictví, profesor, 2015–dosud
FF OU, katedra historie, 1993–dosud
HIÚ AV ČR – pobočka v Brně, 1992–1993
MZM, vedoucí numismatického oddělení, 1974–1992
Odborné zaměření:
PVH (zejména heraldika, sfragistika, numismatika a diplomatika). Dějiny středověku.
Publikace:
Tomáš KREJČÍK, Ein Jahrhundert tschechoslowakische und tschechische Staatssymbolik, in: Adler Zeitschrift für Genealogie und Heraldik 31, 2021, s. 93–108;
Tomáš KREJČÍK, Pečeti středověkých univerzit a jejich symbolika, in: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica 51, 2020, s. 23–33;
Tomáš KREJČÍK, Vybraná symbolika v erbech a pečetích horních měst, in: Bronislav Chocholáč– Jiří Malíř – Lukáš Reitinger – Martin Wihoda (edd.), Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, Brno 2020, s. 749–763;
Tomáš KREJČÍK, Ancestral memory as depicted in coat if arms, in: Irmgard Pangerl – Zdislava Röhsner (edd.), Zwischen Archiv und Heraldik. Festschrift für Michael Göbl (=Sonderschrift der Heraldisch-genealogischen Gesellschaft „Adler“), Wien 2019, s. 91–108;
Tomáš KREJČÍK, Holy Patrons out of Wax, in: Marie Škarpová (ed.), Patron saints and saintly patronage in early modern Central Europe, Praha 2019, s. 127–141;
Tomáš KREJČÍK, Coats of Arms and Grants of Arms as Part of the System for Preserving Family Memory and Reinforcing the Prestige of Noble Families, in: Jiří Brňovják – Jan Županič (edd.), Changes of the Noble Society, Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century. A collection of studies from sections P69 and P80 of the 11th Congress of Czech Historians P 2017–09–14 Olomouc, Ostrava–Praha 2018, s. 95–112;
Tomáš KREJČÍK, Možnosti interpretace středověkých pečetí, in: Marie Bláhová – Mlada Holá – Klára Woitschová (edd.), Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, Praha 2018, s. 149–159;
Tomáš KREJČÍK – Richard PSÍK, Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848, Ostrava 2017;
Richard PSÍK – Václav BOK (edd.), Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16). Tomus VIII. Fontes qui in archivis regionalibus terrae Moraviae et in archivis civitatum Brunensis et Ostraviensis asservantur, Ostrava 2015;
Tomáš KREJČÍK, Erbovní miniatury nobilitačních a erbovních listin v Archivu města Brna, in: Radana Červená (ed.), Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové, Brno 2015, s. 267–277;
Tomáš KREJČÍK, Wilhelm von Badenfeld and his 1848 writings on the nobility, in: Aleš Zářický – Michaela Závodná (edd.), Creating an Interdisciplinary Paradigm Using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia). Contributions for the XVIIth World Economic History Congress in Kyoto, Japan from 1 to 7 August 2015, Ostrava 2015, s. 231–241;
Tomáš KREJČÍK, Z galerie nové šlechty v rakouském Slezsku, in: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica 49, 2015, s. 107–116;
Jan ŽUPANIČ – Michal FIALA – Pavel KOBLASA a kol., Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra. Erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky), Praha 2014;
Tomáš KREJČÍK, Die Liechtenstein in ihren Münzen, Medaillen und Wappen. Zwischen Kunst und Ökonomie, in: Die Liechtenstein und die Kunst, Vaduz 2014, s. 349–366;
Tomáš KREJČÍK, Vybrané aspekty nobilitací důstojníků napoleonských válek, in: Marcela Zemanová – Václav Zeman (edd.), Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu, Ústí nad Labem 2014, s. 57–65;
Tomáš KREJČÍK, Zur Typologie der Wappenminiaturen, in: Herold-Jahrbuch NF 19, 2014, s. 123–148;
Tomáš KREJČÍK – Richard PSÍK, Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji, in: Sfragistyčnyj Ščoričnik, 2013, s. 205–210;
Tomáš KREJČÍK – Richard PSÍK, Pečeti olomouckých biskupů v období 1351–1457. Typologie a ikonografie, in: Historica: revue pro historii a příbuzné vědy 4, 2013, s. 65–81;
Tomáš KREJČÍK, Erby a nobilitační listiny, in: Lenka Bobková – František Šmahel (edd.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012, s. 439–441;
Tomáš KREJČÍK, Anton Wittmann von Denglaz – v cizích službách, in: Jiří Brňovják – Wacław Gojniczek – Aleš Zářický (edd.), Šlechtic v Horním Slezsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. století). Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek), Ostrava–Katowice 2011, s. 387–400;
Tomáš KREJČÍK, Nová a nižší šlechta na Moravě v 16.–19. století, in: Tomáš Knoz – Jan Dvořák (edd.), Šlechta v proměnách věků. Sborník příspěvků ze semináře Šlechta v proměnách věků konaného v Boskovicích v září 2008, Brno 2011, s. 152–171;
Tomáš KREJČÍK, „O pecunia totius mali regina, fraudis et doli amica...“ Peníze v kultuře středověku, in: TH 6, 2010, s. 179–190.