Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

Datum narození:
23. 9. 1974
Místo narození:
Liberec
Hlavní pracoviště:
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Pracoviště:
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie
Vysoká škola:
FF UK, České novodobé a novověké dějiny (PhD.), 2006
FF UK, Archivnictví a PVH (Mgr.), 2003
FF UK, Historie (PhDr.), 2001
FF UK, Historie (Mgr.), 1999
Biogram:
V roce 2015 se habilitoval na FF UHK v oboru české a československé dějiny.
Absolvoval několik zahraničních stáží a pobytů: březen 2004 Rakouská výměnná služba ve Vídni; leden–únor 2002 Centrum pro srovnávací evropské dějiny v Berlíně; červenec–prosinec 2001 Ústav pro evropské dějiny v Mohuči.
Účastnil se řady projektů: 2007–2009 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989 (GA ČR) – hlavní řešitel; Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností a anonymních dopisů československých občanů v letech 1948 až 1989, Grantová agentura České republiky (GA ČR) – spoluřešitel.
Instituce:
FP TUL, KHI, odborný asistent s vědeckou hodností, docent, 2008–dosud
ÚSTR, odborný pracovník, 2008, 2014–dosud
ÚSD AV ČR, odborný pracovník, 2008–2012
Státní ústřední archiv v Praze (NA), odborný archivář, 2000–2001, 2002–2017
Odborné zaměření:
Československé soudobé dějiny (především v období 60.–80. let 20. století).
Publikace:
Jaroslav PAŽOUT, Pod dohledem VLKa. Výbor lidové kontroly SSR a agenda stížností, oznámení a podnětů občanů (1971–1990), in: SD 29, 2022, s. 90–129;
Jaroslav PAŽOUT, Neklid před bouří. Členská základna Komunistické strany Československa na sklonku normalizace, in: SD 27, 2020, s. 477–524;
Jaroslav PAŽOUT – Tomáš VILÍMEK, Barometr nálad, studnice informací. Dopisy občanů vedoucím představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988–1989, Praha 2020;
Jiří KOCIAN – Jaroslav PAŽOUT – Tomáš VILÍMEK – Stanislav BALÍK – Vít HLOUŠEK, Dějiny Komunistické strany Československa IV (1969–1993), Praha 2020;
Jaroslav PAŽOUT, Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969–1989), Praha 2017;
Jaroslav PAŽOUT, Die Studentenbewegung in der kommunistischen Tschechoslowakei (1948–1989), in: Christiane Brenner – Karl Braun – Tomáš Kasper (edd.), Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten (1918–1989). Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 7. bis 10. 11. 2013. Bd. 36, Göttingen 2016, s. 299–333;
Jaroslav PAŽOUT, Ochrana společnosti nebo vnitřní vyhnanství? Zákon o ochranném dohledu č. 44/1973 Sb. z 25. dubna 1973 a jeho využití proti odpůrcům režimu, in: PagH 24, 2016, s. 229–272;
Jaroslav PAŽOUT et al., Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Edice dokumentů, Praha 2014.