Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.

Datum narození:
5. 9. 1979
Místo narození:
Šternberk
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita
Pracoviště:
Filozofická fakulta, Seminář dějin umění
Vysoká škola:
MU, Historie: české dějiny (Ph.D.), 2016
MU, Historie – dějiny umění – PVH (Mgr.), 2005
Biogram:
V současné době je doktorandkou Semináře dějin umění FF MU oboru teorie a dějiny umění.
Do roku 2012 se specializovala na medievistiku (dvory církevních hodnostářů, reprezentace, mecenát), od roku 2013 se věnuje dějinám 20. století.
V letech 2007–2008 absolvovala studijní stipendijní pobyt na Universität Konstanz.
V letech 2012–2020 byla vědeckou pracovnicí při řešení dvou projektů NAKI, věnovaným dějinám benediktinských klášterů Rajhrad a Broumov a jejich knihovnám.
Instituce:
MZK, Oddělení/Odbor rukopisů a starých tisků, vědecká pracovnice, odborná knihovnice, 2009–2020
FF MU, Ústav archeologie a muzeologie, Středisko pro výzkum sociálních struktur pravěku až středověku, vědecká pracovnice, 2005–2007
Odborné zaměření:
Dějiny řeholních řádů a kongregací katolické církve ve 20. století (politické, hospodářské, sociální, kulturní). Rušení klášterů. Perzekuce řeholníků a řeholnic. Česká katolická charita v období komunismu. Dispozice s umělecko-historickým mobiliářem rušených klášterů. Klášterní knihovny. Digitalizace tisků a archiválií.
Publikace:
Eva RICHTROVÁ, Akce VK – vyklizení benediktinského kláštera v Broumově v písemnostech Státního úřadu pro věci církevní a Náboženské matice, in: Martin Bakeš – Jitka Císařová – Kristina Uhlíková (edd.), Osudy konfiskátů. Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů, Praha 2020, s. 177–201;
Eva RICHTROVÁ, Metoděj Antonín Jedlička: kněz, řeholník, agent Státní bezpečnosti, in: Bronislav Chocholáč – Jiří Malíř – Lukáš Reitinger – Martin Wihoda (edd.), Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, Brno 2020, s. 859–872;
Eva RICHTROVÁ, The Libraries of Abolished Cloisters in the Context of the Action of Clearing Cloisters in the 1950s: Ideology, Practice, and Consequences, in: Jakub Zouhar (ed.), Monastic Libraries in East Central and Eastern Europe between the Middle Ages and the Enlightenment. Proceedings of the International Conference held on 7 to 9 December 2020 at the University of Hradec Králové. (Monastica historia volume 5.), Brno – Hradec Králové – St. Pölten 2020, s. 250–273;
Eva RICHTROVÁ, Řeholníci benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě (1937–1947), Brno 2020;
Eva RICHTROVÁ, Der Fall des Verkaufs der Gemälden des sog. Meisters des Raigerner Altars wie auch weiterer Kunstwerke aus der Gemäldegalerie des Benediktinerklosters in Raigern (1937–1940). Ein Kapitel aus der Geschichte des Raigerner Klosters in der Zeit des siebten Abtes Alois Josef Kotyza, Brünn 2019;
Eva RICHTROVÁ, Česká katolická charita ve službách církve a vlasti. Pokus o „modernizaci“ Charity pod taktovkou komunistického režimu, in: Marek Vařeka – Aleš Zářický (edd.), Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, Ostrava 2018, s. 209–222;
Eva RICHTROVÁ, Klášterní inventáře v první polovině 20. století na příkladu mužských benediktinských domů v Rajhradě a Broumově, in: Jiří Roháček – Lubomír Slavíček (edd.), Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění, Praha 2018, s. 141–155;
Eva RICHTROVÁ, Nešťastný osud rajhradského benediktina patera Antonína. Příspěvek k dějinám trestního postihu homosexuality v době Protektorátu Čechy a Morava, in: Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna 31, 2018, s. 135–156;
Eva RICHTROVÁ, Normalizace v České katolické charitě, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (edd.), Bezčasí. Československo v letech 1972–1977, Praha – České Budějovice 2018, s. 338–357;
Eva RICHTROVÁ, Volba opata benediktinského kláštera v Rajhradě na sklonku první republiky. Nová etapa vztahů mezi katolickou církví a československým státem?, in: ČMM 137, 2018, s. 319–340;
Eva RICHTROVÁ, Digitization Work at the Library and Archives of the Benedictine Monastery in Rajhrad. Digitization of Archival Files from the Fonds of the Benedictine Monastery in Rajhrad, in: SHB 62, 2015, s. 119–131;
Eva RICHTROVÁ, Kauza prodeje obrazů tzv. Mistra rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl z obrazárny benediktinského kláštera v Rajhradě (1937–1940). Kapitola z dějin rajhradského kláštera v době sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy, Brno 2015;
Eva RICHTROVÁ, Das Mäzenatentum. Ein kulturelles Phänomen zwischen der Antike und der Gegenwart, in: Jindra Pavelková a kol., Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchsgewand, Brno 2014, s. 8–39;
Eva RICHTROVÁ, Dějiny rajhradského kláštera v poválečném období, in: Lucie Heilandová – Richard Mahel – Jindra Pavelková – Eva Richtrová, Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera, Brno 2013, s. 102–147;
Eva RICHTROVÁ, Die Geschichte des Rajhrader Klosters in der Nachkriegszeit, in: Lucie Heilandová – Richard Mahel – Jindra Pavelková – Eva Richtrová, Letzte zweihundert Jahre in der Geschichte des Benediktinerklosters in Rajhrad, Brünn 2013, s. 117–178;
Eva RICHTROVÁ, Proměny historiografického pohledu na výtvarné umění na Moravě v době vlády Jošta Lucemburského na příkladu piety od sv. Tomáše v Brně, in: Libor Jan a kol., Morava v časech markraběte Jošta. K 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí, Brno 2012, s. 159–177;
Eva RICHTROVÁ, Curia, Hof, dvůr. Příspěvek k diskuzi o přemyslovských panovnických dvorech 13. století, in: ČMM 130, 2011, s. 335–359.