Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.

Datum narození:
15. 4. 1984
Místo narození:
Chrudim
Hlavní pracoviště:
Východočeské muzeum v Pardubicích
Vysoká škola:
UPa, Historie (Ph.D.), 2019
UPa, Kulturní dějiny (Mgr.), 2010
UPa, Kulturní dějiny (Bc.), 2008
Biogram:
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Chrudimi (obor Technické lyceum (2003)).
Od roku 2005 studoval na FF UPa, kde získal tituly PhDr. (2013) a Ph.D. (2019) v oboru Historie.
Od roku 2010 pracuje ve Východočeském muzeu v Pardubicích na pozici kurátora sbírkových fondů (numismatika, lapidárium), od roku 2015 zároveň jako vedoucí odborného úseku.
Je technickým redaktorem Východočeského sborníku historického.
Působí jako externí vyučující na Ústavu historických věd FF UPa.
Instituce:
Východočeské muzeum v Pardubicích, vedoucí odborného úseku, 2015–dosud
Východočeské muzeum v Pardubicích, kurátor sbírkových fondů, 2010–dosud
Odborné zaměření:
Regionální dějiny východních Čech. Historická demografie. Sociální dějiny raného novověku. Náboženské dějiny raného novověku. Kultura psaní. Numismatika.
Publikace:
Ladislav NEKVAPIL, Čelední služba v Čechách v raném novověku: právní, sociální a ekonomické aspekty, Pardubice 2020; 
Ladislav NEKVAPIL, K vývoji právního postavení sloužících v raném novověku, in: PHS 50, 2020, s. 47–65; 
Ladislav NEKVAPIL, Poddanské seznamy a studium životních cyklů venkovského obyvatelstva v raném novověku – příklad čelední služby na východočeském panství Choltice, in: VSH 36, 2019, s. 45–63;
Ladislav NEKVAPIL, Tiroler Heiliger im Zentrum Böhmens. Einzigartiger Kult des Heiligen Romedius von Thaur, in: Marie Škarpová et al., Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europe, Praha 2019, s. 184–201; 
Ladislav NEKVAPIL, Confessional Politics and Secret non-Catholicism in the Czech Lands in the 18th Century, in: HSO 18, 2018, s. 64–73; 
Ladislav NEKVAPIL, Kultura psaní nebo písemná kultura? Několik slov úvodem, in: Ladislav Nekvapil (ed.), Kultura psaní v dějinách, Pardubice 2016, s. 11–17;
Ladislav NEKVAPIL, Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství. Chrudimský kraj v letech 1621–1781, Pardubice 2015;
Ladislav NEKVAPIL, Růžencové bratrstvo v Cholticích a perspektivy jeho výzkumu, in: VSH 23, 2013, s. 207–228; 
Ladislav NEKVAPIL, Kraj „náboženských blouznivců“ v době rané tolerance: Rychmbursko kolem roku 1781, in: VSH 22, 2012, s. 207–238; 
Ladislav NEKVAPIL, Kmotrovské vazby ve farnosti Hlinsko v letech 1645–1650 z hlediska sociálně-náboženského (sonda), in: HDem 35, 2011, s. 33–44; 
Ladislav NEKVAPIL, Náboženská struktura Chrudimského kraje v polovině 17. století, in: VSH 19, 2011, s. 147–170; 
Ladislav NEKVAPIL, Causa haeretica Joannis Koudelka ex Pustá Kamenice. Příspěvek k dějinám tajného nekatolictví ve východních Čechách v polovině 18. století, in: VSH 17, 2010, s. 75–119;
Ladislav NEKVAPIL, Náboženská a církevně-správní situace na Chrudimsku v 18. století ve světle zpovědních výkazů, in: TH 7, 2010, s. 147–177.