Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.

Datum narození:
1. 4. 1986
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
FF UPa, ÚHV, Historie (Ph.D.), 2017
FF UPa, ÚHV, Kulturní dějiny (Mgr.), 2010
FF UPa, ÚHV, Kulturní dějiny (Bc.), 2008
Biogram:
Od roku 2018 působí na FF UPa jako odborný asistent a od roku 2021 jako zástupce vedoucího Ústavu historických věd.
Je technickou redaktorkou časopisu Theatrum historiae a členkou České demografické společnosti. 
Instituce:
FF UPa, ÚHV, zástupce vedoucího ÚHV, 2021–dosud
FF UPa, ÚHV, odborný asistent, 2018–dosud
Odborné zaměření:
Sociální dějiny venkova od poloviny 17. století do poloviny 19. století. Protoindustrializace. Dějiny rodiny. Historická demografie.
Publikace:
Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, The proto-industrial family and the perspectives of its demographic research in the 18th and the first half of the 19th century (an example of the village Stružinec in north-eastern Bohemia), in: HSO 32, 2022, s. 137–161; 
Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ – Ladislav NEKVAPIL, Kmotrovství v „protoindustriálních“ oblastech východních Čech v polovině 17. století, in: VSH 38, 2020, s. 23–50; 
Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Protoindustriální společnost: populační chování a životní strategie venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v 18. a 19. století, Pardubice 2019; 
Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Protoindustrializace a možnosti studia populačního vývoje v oblasti severovýchodních Čech, in: ČČH 113, 2015, s. 27–49; 
Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Vývoj obyvatelstva farnosti Zdechovice v letech 1790–1899, in: HDem 36, 2012, s. 65–114.